Značení evropských nákladních automobilů -část 2

Značení evropských nákladních automobilů

Značení vozidel dle doporučení CEMT a podobná značení dle místních předpisů
Mimo výše uvedeného značení, které je předepsáno vyhláškami a nařízeními se na nákladních vozidlech vyskytují také další označení, která jsou motivována různými mezinárodními dohodami či národními předpisy některých států a jejich umístění na vozidlech je doporučené nikoli však povinné.
S nárůstem objemu nákladů přepravovaných po silnici narůstal i počet nákladních vozidel na těchto silnicích pohybujících se a bylo jen otázkou času, než se někdo zamyslí nad tím do jaké míry nákladní silniční doprava ovlivňuje potažmo obtěžuje okolí. S postupným vývojem nákladních vozidel bylo patrné, že nejen pohodlí a snadnost obsluhy ale emise a hluk nákladních automobilů podléhají vývoji a poměrně rychle se mění. Brzy bylo jasné, že nová vozidla poškozují své okolí podstatně méně než vozidla staršího data výroby a bylo to v první polovině devadesátých let, kdy se na nákladních automobilech začaly objevovat první symboly, které upozorňovaly na to, že jejich vlastnosti ve vztahu k přírodě a okolí jsou na lepší úrovni než je běžné u ostatních vozidel.
V první polovině devadesátých let se tak na nákladních vozidlech začaly objevovat první tabulky kruhového tvaru se zeleným pozadím, bílým lemem a bílým písmenem uprostřed. První štítky obsahovaly na zeleném poli bílé písmeno "L" a "G". Zelený štítek s písmenem L (lärmarm) pochází z rakouských národních předpisů a označuje vozidlo se sníženou hlučností. Tato vozidla musela vyhovět zkouškám, které stanovují pro vozidla v daném rozmezí výkonu motoru hodnotu hlučnosti (78 dB(A) do 150 kW a 80 dB(A) nad 150 kW) a pokud vyhověla, měla právo na označení "L" a především výjimku ze zákazu nočních jízd, který v Rakousku platí od 22h do 5h pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t.
Obdoba tohoto označení je zelený štítek s bílým písmenem G (Geräuscharmes Kfz, § 49 (2) StVZO), který definují německé předpisy (ty se od rakouských liší). Označuje opět vozidlo se sníženou hlučností.
Záhy se ukázalo, že při rostoucím počtu nákladních vozidel na silnicích, má smysl ekologičtější vozidla dále zvýhodnit a spolu se zavedením požadavků na základní bezpečností prvky umožnit dopravcům, která tato vozidla provozují, snadnější získávání potřebných dopravních povolení případně náhradu menšího počtu starších vozidel větším počtem vozidel ekologicky ohleduplnějších.
Jako první byly Konferencí evropských ministrů dopravy (CEMT) definovány požadavky na tzv. zelené vozidlo. Základním požadavkem na tzv. zelené vozidlo (green lorry) bylo splnění tehdy platných emisních norem Euro I a zároveň také splnění požadavků na sníženou hlučnost. Takto certifikovaná vozidla byla zvýhodněná při získávání povolení pro mezinárodní dopravu. Dle doporučení CEMT měla být tato vozidla označena štítkem, který odpovídal štítkům písmeny L a G dle výše uvedených národních předpisů, ovšem tentokrát štítek nesl bílé písmeno "U". Certifikace vozidel byla pravidelně ověřována v rámci pravidelných STK.
Dalším stupněm ve snižování dopadů ale zároveň i zvyšování bezpečnosti silniční nákladní dopravy byla definice požadavků na tzv. "zelenější a zároveň bezpečné vozidlo" (nejčastěji označované jako superzelené vozidlo). Mimo základního požadavku na sníženou hlučnost a plnění emisních norem Euro II zde byly definovány i další technické požadavky na vozidlo. Mimo jiné se zde objevily požadavky na boční zábrany proti podjetí (EHK OSN R73), stanovení minimální hloubky vzorku pneumatik (2 mm dle EHK OSN R54), vybavení příslušnými zrcátky, tachografem, omezovačem rychlosti, systémem ABS či reflexními cedulemi dle EHK OSN R70. Takto certifikovaná vozidla pak mohla být dle doporučení CEMT označena bílým kruhovým štítkem se zeleným kroužkem a zeleným písmenem S uprostřed.
S postupem vývoje nákladních automobilů dle zpřísňujících se předpisů se dále stupňovaly i požadavky definované Konferencí evropských ministrů dopravy CEMT, které postupně vedly k zavedení zelených štítků s bílými římskými nebo arabskými číslicemi III/3, IV/4, V/5. Na tato vozidla jsou mimo emisních limitů dle odpovídající normy (Euro III, Euro IV, Euro V) vztahována i další nařízení týkající se dalších jejich součástí.
Je třeba říci, že výše uvedená označení (L, G, U, S, III, IV, V) jsou příručkami CEMT pouze doporučená pro zjednodušení odbavení vozidel například na hraničních přechodech a jejich přítomnost na vozidle není vyžadovaná žádným zákonem či vyhláškou:
"Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně doporučuje umístit na přední část "EURO III,IV,V bezpečných" nákladních vozidel magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému v Příloze 8."
PŘÍLOHA 8 příručky CEMT definuje rozměry tabulek/nálepek takto:
Značky musí splňovat následující parametry:

Zelený průměr - 200 mm
Bílý průměr - 220 mm
Písmo - 114 mm
nebo alternativně:
Zelený průměr - 130 mm
Bílý průměr - 150 mm
Písmo - 75 mm
Pozadí musí být zelené, okraj a písmo bílé.
Písmeno "III" musí být užité pro "EURO III bezpečné" vozidlo, písmeno "IV" pro "EURO IV bezpečné" a písmeno "V" pro "EURO V bezpečné" vozidlo.
Mimo zelených kruhových cedulek jsou vzácně k vidění i velice podobné štítky na rakouských, ovšem nikoli bílo-zelené ale černo žluté s písmeny H, R a E. Písmena H a E označují vozidlo se schválenou maximální povolenou hmotností odlišnou od běžných rakouských předpisů. Písmeno R opravňuje nákladní vozidlo k jízdě po silnici, která je jinak pro nákladní vozidla uzavřená.
Protože nejstarší kulaté štítky v této podobě jsou právě ty rakouské černo-žluté (ty nejstarší jsou lisované plechové) a první zelené štítky ("L") pocházejí také z rakouských předpisů, vcelku logická dedukce vede k závěru, že právě Rakousko bylo zdrojem inspirace pro všechny pozdější štítky, které byly pro obdobné účely jak Německem tak Konferencí CEMT ustanoveny.
Označení vozidel přepravujících odpad
V rámci revize zákona o odpadech u nás bylo uzákoněno značení vozidel, které bylo před nějakou dobou zavedeno např. v Německu. Dle § 2 Označení motorových vozidel přepravujících odpad vyhlášky č.374/2008 Sb o přepravě odpadů platí:

"(1) Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem "A" o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla."
Toto označení je dnes běžně k vidění na pestré paletě vozidel od automobilů pro svoz domovního odpadu, podvozků s nakladači kontejnerů přes sklápěče až po dálkové soupravy v podobě pevný nebo zavíracích cedulí či reflexních samolepek.
Jiná značení nákladních automobilů dle místních předpisů a zvyklostí
Ponecháme-li stranou značení víceméně běžná a obvyklá, jejichž význam je obecně znám či není složité jeho původ dohledat, na nákladních vozidlech vybraných evropských států si lze všimnout označení či symbolů, které jinde nejsou obvyklé a jejich význam není obvykle příliš jasný. Povídejme se na to nejběžnější a nejdiskutovanější.
Itálie
Ve věci zajímavých značení na kamionech je jednou ze zajímavých zemí Itálie. Zde je možné povšimnout si dvou zvláštností. Jednou jsou šikmé bílé či červené pruhy na přední a zadní části nákladních vozidel, přívěsů a návěsů, druhou pak černá písmena v zeleném čtverci na chladírenských, skříňových nebo i cisternových nástavbách vozidel.
Bíly šikmý pruh (či pruhy) na přední či zadní části vozidla označují dopravu tzv. "conto terzi" neboli dopravu pro třetí stranu, která není výdělečnou činností a vztahuje se na ni zvláštní licence zatímco červená barva proužků označuje dopravu "conto proprio", tedy dopravu pro vlastní potřebu, kdy doprava samotná není hlavní výdělečnou činností, což je případ například farmářů, stavebních firem a podobně. Toto rozlišení druhu dopravy se vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny a k vidění je pouze na vozidlech registrovaných v Itálii.
Zelené čtverce s černými písmeny o rozměru 400 x 500 mm označují povolení jezdit v Itálii během neděle a státních svátků, kdy pro běžná nákladní vozidla platí zákaz jízdy. Toto povolení získávají dopravci prostřednictvím zákazníka, pro kterého zboží dopravují a je běžně k vidění i na zahraničních vozidlech, nejen italských. Každé písmeno pak odpovídá druhu zboží, které vozidlo převáží. Malé písmeno "a" pochází ze slova "alimentari" (potraviny), malé písmeno "d" od slova "deperibili" (kazící se zboží).
Kromě zelených čtverců pak také existuje žlutý čtverec s velkým písmenem "R", který značí vozidlo, přepravující odpadky.
Dánsko
Určitou zvláštnost je možné najít také v Dánsku. Jsou jí bílo červené cedulky "PAHAENG", které jsou k vidění na dánských nákladních vozidlech vždy vpravo za kabinou pootočené často směrem dozadu. Slovo "pahaeng" znamená v dánštině přívěs a jde o upozornění, že tažné vozidlo za sebou vleče přívěs či návěs. Toto upozornění je umístěno napravo za kabinou, protože jde především o varování pro cyklisty, že je předjíždí dlouhá souprava a je třeba se mít stále na pozoru, ačkoli je již tažné vozidlo minulo.
Rusko
Kdo někdy studoval ruská vozidla, všimnul si nejspíše cedulky "PUSTOJ" za oknem některých z nich. Výraz "pustoj" znamená prázdný. Cedulky jsou buď papírové nebo plastové různých formátů a značí skutečnost, že vozidlo je prázdné a neveze žádný náklad. Mimo jiné slouží toto označení i pro snazší rozlišení vozidel při kontrolách.
Protože Rusko je stále zemí v některých ohledech divokou, fungují zde například společné konvoje pro kamiony s drahým nebo jinak specifickým nákladem. Na hranicích se vám tak může stát, že jste přiděleni do společného konvoje (těžko s tím něco uděláte, pokud se vám to nelíbí), který má stanovenou trasu a dobu odjezdu. Takový konvoj doprovází za tučný poplatek policie a všechna vozidla v něm jedoucí pak vyfasují za okno ceduli "KONVOJ". Tato zdánlivě užitečná pomoc má samé výhody: cesta je dražší a pomalejší.
Velká Británie
Ve Velké Británii je zase používán zajímavý systém značení nadměrných nákladů. Na vozidlech jsou k vidění černé tabulky STGO (Special Types General Order) s označením příslušné kategorie, do které vozidlo spadá (CAT 1, CAT 2, CAT3) a která definuje podmínky, za kterých se tento transport může pohybovat na silnici. Zatímco pro kategorii 1 (46 t) platí například omezení rychlosti stejné jako pro běžné nákladná automobily a obdobná je i hmotnost na nápravu, vozidla kategorie 2 (80t) již mají maximální povolenou hmotnost na nápravu 12,5t a sníženou rychlost na 40 mph na dálnici a dále pak 35 a 30 mph na silnicích nižších tříd, vozidla kategorie 3 (160t) mohou nést až 16t na nápravu při rychlosti 30 mph na dálnici a 25 resp. 20 mph na silnicích nižších tříd. Nadměrné náklady nad 160t pak vyžadují další speciální povolení a podmínky.
 

Značení evropských nákladních automobilů -část 1

Značení evropských nákladních automobilů

Na nákladních automobilech je možné si povšimnout několika druhů značení, která podléhají příslušným vyhláškám a nařízením a která jsou pro nákladní vozidla povinná buď obecně z hlediska bezpečnosti a nebo v případě že vozidlo přepravuje určitý druh zboží nebo náklad v nějakém zvláštním režimu. Zatímco některá značení mají poměrně dlouhou historii, jiná jsou záležitostí posledních několika let. Smysl některých je jasný na první pohled, jiná ale mohou být záhadnější a jejich význam není každému znám.
Sám jsem se o tato značení odmalička zajímal a vnímal je okolo sebe. Mimo modrých cedulí TIR, které vždycky znamenaly pouť za exotikou a dobrodružstvím, mne zajímalo i tajemství mnohých dalších symbolů, které nosily kamiony na svých náraznících. Jedno po druhém jsem postupně odhaloval tajemství každého z nich a nedávno jsem si uvědomil, že kdybych shrnul všechny svoje dosavadní poznatky a poznámky, vydalo by to na docela zajímavý článek, který by zaujal nejen laiky, protože ani profesionálové se během své práce často nemají možnost dostat ke všem informacím o tom co je obklopuje.
Podívejme se tedy na některé prvky, znaky a symboly, které se na nákladních automobilech v Evropě objevují. To nejběžnější a nejzákladnější značení společné s osobními automobily jsou státní poznávací, registrační značky případně mezinárodní poznávací značky, jejichž použití a smysl je snad obecně známý a není třeba se jimi dále zabývat.
Mimo to je ale na nákladních automobilech k vidění několik dalších druhů značení, které jsou z velké části společné pro celou Evropu, například:

- označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla
- reflexní cedule dle EHK R 70 (a EHK R 69 pro vozidla do max. rychlosti 30 Km/h)
- značení vozidel přepravujících nebezpečný náklad dle dohody ADR
- vozidla přepravující odpad
- vozidla přepravující náklad dle dohody TIR
- značení vozidel dle doporučení CEMT a podobná značení dle místních předpisů (Rakousko, Německo)
- jiná značení dne místních předpisů a zvyklostí
Nyní se podívejme na tyto oblasti podrobněji.
Označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla
Co se označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla týče, nejde o nic složitého a přesnou definici pro Českou republiku udává vyhláška 341/2002 Sb. upravená vyhláškou 283/2009 Sb., § 11:
"(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou
a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,
b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.
(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku ˙k˙ 35 mm, ˙m˙ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.
(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, OT1, OT2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku ˙k˙ 20 mm, ˙m˙ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.˙"
Je pochopitelné, že různé státy mají tradičně své vlastní předpisy a označení maximálních povolených rychlostí se může stát od státu lišit. Tradičně jiné značení mají zejména francouzská vozidla, jejichž předpisy požadují bílé kulaté štítky bez červeného lemu. Na vozidlech se objevují různé hodnoty (60,80,90,100) psané často poměrně specifickým fontem. Tento font ovšem není francouzskou legislativou nijak stanoven. Například v bývalém podniku Karosa v polovině devadesátých let, když při vývozu na francouzské trhy požadavek na kruhové štítky bez červeného lemu vzniknul, rozkreslovala tyto štítky přímo konstrukce a podnik si je nechal pro své potřeby vyrábět, protože štítky bez červeného lemu nikdo v okolí nenabízel. Na vozidlech je obvykle více štítků, které udávají maximální povolenou rychlost daného vozidla na různých třídách silnic. Ve stavebnicích tyto štítky najdete na aršících návěsů Trailor od firmy Heller. Na skutečných vozidlech se do České republiky tato označení dostávají nejčastěji na vozidlech francouzského původu.
Reflexní cedule
Jedno z nejběžnějších a nejrozšířenějších značení je označení dlouhých a těžkých vozidel reflexními cedulemi dle nařízení EHK R70, která jsou předepsána v několika provedeních a ve dvou základních vzorech:
- šrafované pro těžká vozidla kategorií N2 nad 7,5t a N3 (s jistými výjimkami, např. nejsou povinné pro tahače návěsů, kde jsou ovšem v praxi běžně k vidění
- soustředné obdélníky pro návěsy a přívěsy kategorie O1-O3 nad celkovou délku 8 metrů a všechna vozidla kategorie N4.
Rozmístění je patrné z následujících obrázků. Pozornější jedinci si asi všimli, že reflexních cedule existují i v různých kombinacích barev a to buď jako žluté reflexní+červené reflexní a nebo žluté reflexní+fluorescentní oranžová.
Mimo reflexních cedulí dle EHK R70 je možné si na některých vozidlech povšimnout i reflexního značení jiného typu. Nejčastěji jde o starší francouzská vozidla ze sedmdesátých či osmdesátých let, jejichž zadní partie (partie jejich přívěsů/návěsů) zvýrazňují reflexní cedule v barevné kombinaci fluorescentní oranžová+reflexní červená. Tvary těchto cedulí jsou obvykle složitější než jen obyčejné obdélníky, často jde o sestavu fluorescentního pásku oranžové barvy a několika pásků z reflexní červené. Do České republiky se toto značení dostalo většinou při dovozu návěsů a nástaveb francouzské výroby Pierre Trouillet, Chereau nebo výrobců později sdružených do týmu General Trailers, tedy Trailor, Fruehauf či Benalu.
Jen pro doplnění uvádím, že obdobné reflexní značení jako pro těžká a dlouhá vozidla existuje také pro pomalu jedoucí vozidla dle EHK R 69 v podobě reflexního trojúhelníku, který nejspíše budete znát z traktorů a pracovních strojů, které se po našich silnicích pohybují.
Nově je u nás zavedené i tzv. nápadné reflexní obrysové značení vozidel dle nařízení EHK R104 a EHK R48 jehož rozmístění je doporučené dle níže uvedených obrázků:
- Úplné obrysové značení na zadní straně - barva žlutá, nebo červená
- Vodorovné značení na bocích - barva bílá, nebo žlutá
Toto označení je povinné pouze pro určité skupiny vozidel, viz následující tabulka:IGO 8

28. ledna 2012 v 22:42
Zde mohu na vaší žádost dávat rady a popř. i něco víc k tomuto skvělému navigačnímu programu pokud to bude v mojich silách.
Takže očekávám vaše dotazy.

 


Pro všechny

28. ledna 2012 v 22:26
Smějící se Pro všechny moje příznivce mám dobrou zprávu.JSEM ZPÁTKY a těším se na vaše připomínky a návrhy.Bude se snažit vyhovět každému.


PC navigátor 7 - linky

http://rapidshare.com/files/51257125/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part01.rar
http://rapidshare.com/files/51261112/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part02.rar
http://rapidshare.com/files/51282973/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part03.rar
http://rapidshare.com/files/51282231/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part04.rar
http://rapidshare.com/files/51282720/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part05.rar
http://rapidshare.com/files/51477533/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part06.rar
http://rapidshare.com/files/51477611/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part07.rar
http://rapidshare.com/files/51475222/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part08.rar
http://rapidshare.com/files/51477754/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part09.rar
http://rapidshare.com/files/52730777/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part10.rar
http://rapidshare.com/files/52731870/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part11.rar
http://rapidshare.com/files/52732425/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part12.rar
http://rapidshare.com/files/52733760/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part13.rar
http://rapidshare.com/files/52730498/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part14.rar
http://rapidshare.com/files/52730294/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part15.rar
http://rapidshare.com/files/52731726/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part16.rar
http://rapidshare.com/files/52731977/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part17.rar
http://rapidshare.com/files/52730166/Mapfactor.PC.Navigator.6.4.21.europe.part18.rar

Pass: usbecko


Zákazy jízd - Velká Británie

Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 18t.
Území:
Greater London - všechny silnice, kromě dálnic a některých hlavních silnic v těch oblastech, které jsou pod správou London Borougrhs´Transport schneme (platí pro všech 33 londýnských okresů).
Období:
Pracovní dny: 21:00 do 07:00 hod.
Víkendy: od soboty 13:00 do pondělí 07:00 hod.
Výjimky:
- vozidla se zvláštním povolením přepravující nadrozměrný náklad;
- vozidla, jejichž náklad je v jakékoliv mimořádné situace nezbytný k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku.
Výjimky bezplatně uděluje:
Transport Committee for London
Traffic Enforcement Unit (TEU)
Lorry Kontrol Section
New Zealand House
80 Haymarket
LONDON SW17 4TE
Tel: (+44 207) 747 47 67, Fax: (+44 207) 930 27 19
Mimo pracovní dobu (+44 20) 7582 10 38
Za určitých okolností lze získat krátkodobá povolení platná pro jednotlivé jízdy.
Provozovatelé dopravy by však měli vzít na vědomí, že řidič musí respektovat zvláštní
požadavky na trasu, které určují podmínky povolení. Podrobnější informace poskytne
TEU.
OBLASTNÍ OMEZENÍ
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 17t.
Území:
Windsdor, Berkshire: vozidla musí pro vjezd do města využít dálnici M4 a A308 ze
severní strany nebo A332 z jižní strany.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t.
Území:
A591 (Grasmere, Barrow-in-Furness, Kendal) část Lake District, Cumbria
Výjimky:
Povolení vydává County Office.
Tel: +44 1539 773 040, Fax: +44 1539 773 033
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 18t.
Území:
A685 Brough-Tebay, Cumbria
Výjimky:
Vozidla, která požadují přístup podél trasy nebo vozidla převážející zvířata.
Více informace na tel: +44 1768 242 322, fax: +44 1768 242 321
Státní svátky
01. ledna Nový rok
02. ledna Novoroční svátek (Skotsko)
19. březen Svátek sv. Patrika (Severní Irsko)
06. duben Velký pátek
08. duben Velikonoční neděle
09. duben Velikonoční pondělí
01. květen Květnový svátek
28. květen Jarní státní svátek
12. července (pouze v Severním Irsku)
06. srpen (pouze ve Skotsku)
27. srpen Letní státní svátek (Anglie, Wales, Severní Irsko)
25. - 26. prosinec Vánoční svátky

Zákazy jízd - Švýcarsko

Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5t; průmyslové traktory a stroje; návěsové a jízdní soupravy nad 5t. (Omezení se nevztahuje na vozidla osobní dopravy, obytné automobily a zemědělské vozdila).
Území:
Po celém Švýcarsku.
Období:
Neděle a státní svátky od 00:00 do 24:00 hod.
V noci od 22:00 do 5:00 hod.
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. dubna Velký pátek
09. dubna Pondělí velikonoční
17. května Nanebevstoupení Páně
28. května Svatodušní pondělí
01. srpna Státní svátek
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční
Pokud kterékoliv z výše uvedených dat není v některých kantonu svátkem, zákaz v tomto kantonu neplatí. Regionální zákazy v jednotlivých kantonech se nevztahují na tranzitní dopravu.
Další zákazy:
- od 5. dubna 22:00 do 7. dubna 05:00 hod.
- od 7. dubna 22:00 do 10: dubna 05:00 hod.
- od 16. května 22:00 do 18. května 05:00 hod.
- od 26. května 22:00 do 29. května 05:00 hod.
- od 31. července 22:00 do 2. srpna 05:00 hod.
- od 24. prosince 22:00 do 27. prosince 05:00 hod.
- od 31. prosince 22:00 do 2 ledna 2008 05:00 hod.
V případech přepravy nebezpečných věcí platí určitá omezení pro průjezd tunely.
Výjimky:
Udělovat výjimky s platností na celém území Švýcarska jsou oprávněny úřady v kantonech, na jejichž území přeprava probíhá, nebo kanton, na jehož území přeprava začíná. Udělování těchto výjimek přestává spadat do jurisdikce příslušného kantonu v případě, že přeprava se již netýká jeho teritoria.
Výjimky pro zahraniční vozidla vydává:
Federál Office of Roads
Principál Division of Road Traffic
Mühlestr. 2, Ittigen
Tel: (+41 31) 322 94 11, Fax: (+41 31) 323 43 00/21

Zákazy jízd - Španělsko

Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t.
Území:
Některé státní přístupové silnice k Madridu a Barceloně. Omezení závisí na hustotě provozu.
Období:
Neděle a státní svátky od 17:00 do 24:00 hod.
Kategorie vozidel:
Vozidla převažující nebezpečné věci.
Období:
Předvečer státního svátku od 13:00 do 24:00 hod.
Neděle a státní svátky od 08:00 do 24:00 hod.
Pozn.: V sobotu bez omezení.
REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ - BASKICKO
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t.
Území:
Silniční síť Baskicka.
Období:
Od 22:00 hod. v sobotu a v předvečer státního svátku do 22:00 hod. v neděli a v den státního svátku.
V období zákazu jízdy budou na úsecích silnic A8, A68, A15, N1, N1A, N240, N622 a A1 otevřeny tranzitní koridory. Dopravě bude rovněž umožněn průjezd na BI-625 od km 382 (křižovatka s A68 v Arrigorriaga) do km 387,3 (křižovatka s A8 v Basauri) ve směru na Viktoria-Gasteiz.
Omezení platné ve shora uvedených časech na následujících úsecích silnic:
Silnice Od Do Směr
A-8 Km 104 Erietxes Km 0 franc.hranice Behobia
A-15 Km 140 Navarra Km 155.5 Andoain
N-1 Km 321.4 Burgos Km 329 Trevino Vitoria-Gasteiz
N-1 Km 336 Trevino Km 350.200 Lopidana Viktoria-Gasteiz
N-1 Km 401.9 Navarra Km 486.6 Francie
N-1A Francie
Vozidla, kterých se omezení týká, mohou použít uvedené trasy v následujících termínech a časech:
Od 22:00 hod. 5. ledna do 22:00 hod. 6. ledna
Od 22:00 hod. 4. dubna do 08:00 hod. 5. dubna
Od 22:00 hod. 5. dubna do 08:00 hod. 6. dubna
Od 22:00 hod. do 24:00 hod. 21. a 28. července a 4., 11. a 18. srpna
Od 22:00 hod. 11. října do 22:00 hod. 12. října
Od 22:00 hod. 5. prosince do 22:00 hod. 6. prosince
Od 22:00 hod. 7. prosince do 22:00 hod. 8. prosince
Dopravní omezení pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t:
Období:
Soboty od 5. května do 30. září, od 09:00 do 15:00 hod.
Území:
A8 od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve směru na Cantabria
N634 od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve směru na Catabria
Období:
Neděle a státní svátky od 5. května do 30. září, od 09:00 do 15:00 hod.
Území:
A8 od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve směru Cantabria
Období:
Neděle a státní svátky od 5. května do 30. září od 15:00 do 22:00 hod.
Území:
A8 od km 139 Cantabria do km 113 Malmasín, ve směru na Bilbao
Období:
29. června, 11. října, 31. října a 5. prosince od 15:00 do 22:00 hod.
12. října, 1. listopad a 6. prosince od 08:00 do 15:00 hod.
Území:
A8 od km 113 na Malmasín do km 139 Cantabria, ve směru na Cantabria
N634 od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve směru Cantabria
Období:
4. dubna, 27. dubna a 27. července od 15:00 do 24:00 hod.
5. dubna, 28. dubna a 28. srpna od 08:00 do 15:00 hod.
Území:
A8 od km 113 Malmasín do km 139 Cantabria, ve směru na Cantabria
N634 od km 98 Erletxe do km 136 Cantabria, ve směru na Cantabria
N1 od km 350.2 Lopidana do km 336 Trievino, ve směru na Burgos
N1 od km 329 Trevino do km 321 Burgos, ve směru na Burgas
N240 od km 0 Bizkaia do km 43.9 Biskaia, ve směru na Vitoria-Gasteiz
N240 od km 0 Araba do km 22 Araba, ve směru na Vitoria-Gasteiz
Období:
9. dubna a 1. května od 15:00 do 22:00 hod.
Území:
A8 od km 139 Cantabria do km 113 Malmasín, ve směru na Bilbao
N634 od km 136 Cantabria do km 98 Erletxe, ve směru na Bilbao
N1 od km 336 Trevino do km 350.2 Lopidana, ve směru na Vitoria-Gasteiz
N1 od km 321 Burgos do km 329 Trevino, ve směru naVitoria-Gasteiz
N240 od km 43.9 Bizkaia do km 0 Bizkaia, ve směru na Bizkaia
N240 od km 22 Araba do km 0 Araba, ve směru na Bizkaia
Výjimky:
- přeprava živých zvířat
- přeprava rychle se kazícího zboží
- vozidla, přepravující materiály pro festivaly, výstavby, koncerty nebo sportovní, kulturní, výchovné nebo politické události
- vozidla, přepravující výhradně noviny
- vozidla, přepravující poštu
- mobilní jednotky médií
- vozidla, určená pro prodej přepravovaného zboží
- záchranná vozidla
- prázdné přepravy uskutečněné v souvislosti se shora zmiňovanými dopravními operacemi
- vozidla asistenční služby a vozidla určená pro pomoc při nehodách
Na přechodnou dobu - platnost na jednu cestu - může být vydáno povolení. K jeho
vydání musí být doložena nezbytnost přepravní operace.
Přeprava nebezpečného zboží
Omezení:
Vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t přepravující nebezpečné zboží podléhají
shora zmiňovanému zákazu. Navíc platí pro vozidla, jedoucí v režimu ADR (oranžová
tabulka), zákaz jízdy v následujících dnech na vymezených silničních úsecích:
- neděle a státní svátky od 08:00 do 24:00 hod
- předvečer státního svátku, kterým nejsou soboty, od 13:00 do 24:00 hod
- 27. července od 13:00 do 24:00 hod
- 31. července od 13:00 do 24:00 hod
Výjimky:
Přeprava tekutého plynu pro domácí použití do distribučních míst nebo uživatelům;
přeprava nebezpečného zboží pro servisní místa; přeprava paliva do soukromých
zásobovacích center pro nákladní vozidla; přeprava paliva pro zásobování železniční,
námořní a vzdušné dopravy; přeprava topné nafty pro domácí použití; přeprava plynu pro
nemocnice nebo pro domácí péči.
Pro následující přepravní operace je vyžadováno zvláštní povolení:
Zboží, které není nezbytné pro další práci průmyslových center; zboží určené pro nebo
pocházející z zdravotnických center, které nepatří pod shora uvedené výjimky; přeprava
do nebo z přístavů nebo letišť, v případě, že přepravní operace musí být nevyhnutelně
uskutečněna v době zákazu; přeprava pyrotechnického materiálu; všechny ostatní
materiály, jejichž přeprava je nezbytná vzhledem k výjimečným událostem.
Trasy:
Pokud je účelem přepravní operace distribuce nebezpečného zboží ke konečnému příjemci
nebo uživateli, musí řidič dodržet trasu, která je s ohledem na bezpečnost a plynulost
silničního provozu nejlepší. Musí využít vedlejších silnic a okruhů - přístup do městských
oblastí je povolen pouze pro nakládku a vykládku.
V největší možné míře musí vozidlo využít tras pro přepravu nebezpečného zboží Red de
itinerarios para mercancias poligrosas (RIMP)
- A8 Behobia/křižovatka BI-625 (exit 21/A8)
- A8 Cantabria - hranice/křižovatka A68
- BI-625 Basauri (A8, exit 21)/ Arrigorriaga (křižovatka A68)
- A68 La Rioja - hranice/ A8
- N637 Barakaldo (Cruces)/ Galdakao (Erletxe)
- N634 Bilbao/ křižovatka A8 Etxebarri (exit 20, A8)*
- N622 Vitoria-Gasteiz/ Altube A68
- A1 Burgos - hranice/ křižovatka N1 v Armińon
- N1 Burgos - hranice/ hranice Trevińo (Armińon)
- N1 hranice Trevińo (Iruńa de Oca)/ hranice Navarra (Asparrena)
- N1 hranice Navarra (Etxegarate)/ křižovatka NA (Lasarte)
- N1A křižovatka NA (Lasarte)/ křižovatka A8 (Aritzeta)
- A15 hranice Navarra (Berstegi)/ křižovatka Andoain N1
* tento úsek na N634 může být použit pouze v případě příjezdu nebo výjezdu z města
Bilbao
Přístup do tunelu Malmasín je pro přepravu nebezpečného zboží zakázán, s výjimkou
vozidel, která mají výjimku s ohledem na povahu nákladu, omezenému množství přeprav
nebo druhu přepravy.
Nadměrné náklady
Pro vozidla, která musejí mít zvláštní povolení s ohledem na technické parametry nebo
náklad, platí následující zákaz jízdy:
- soboty od 13:00 do 24:00 hod. a neděle od 00:00 do 24:00 hod.
- všechny státní svátky v Baskicku od 0:00 do 24:00 hod. a v předvečer těchto svátků od 13:00 do 24:00 hod.
- 27. července od 15:00 do 24:00 hod.
- 31. července od 08:00 do 24:00 hod.
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. ledna Tři králové
05. dubna Zelený čtvrtek (kromě Kanárských ostrovů, Katalánska a Valencie)
06. dubna Velký pátek
01. května Svátek práce
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
12. října Státní svátek
01. listopadu Všech svatých
06. prosince Den španělské ústavy
08. prosince Neposkvrněné početí
25. prosince 1. svátek Vánoční
Regionální svátky
28. února Andalusia
01. března Baleárské ostrovy
19. března Valencia, Murcia, Melilla
09. dubna Katalánsko, Valencia, Navarra, Baskický region
23. dubna Aragon, Castile a Leon
02. května Madrid
17. května Galicia
30. května Kanárské ostrovy
31. května Castile La Macha
09. června Murcia, La Rioja
25. července Galicia
02. září Ceuta
08. září Asturias, Estremadura
11. září Katalánsko
15. září Cantabria
09. října Valencia
26. prosince Baleárské ostrovy, Katalánsko

Zákazy jízd - Slovinsko

Kategorie vozidel:
Nákladní a kombinovaná vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t.
Období:
Celoročně neděle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 21:00 hod.
V období od posledního víkendu v červnu do prvního víkendu v září:
- soboty od 08:00 do 13:00 hod
- neděle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 21:00 hod
Na silničních úsecích uvedených níže po číslem 14, 15, 16, 17, 25:
Na Velký pátek od 14:00 do 21:00 hod
- soboty od 06:00 do 16:00 hod
- neděle, státní svátky a dny pracovního klidu od 08:00 do 24:00 hod
Silniční úseky:
1. PREDOR KARAVANKE - VRBA
A2 Predor Karavanke - Vrba
2. RATECE - PODKOREN
R1-202 Ratece (italská hranice) - Podkoren
3.KRAJNSKA GORA - NOVA GORICA
R1-206 Krajska Gora - Vrsic - Trenta - Bovec
R1-203 Predel - Bovec - Kobarid
G2-102 Robic (italská hranice) - Kobarid - Perleti
4.KORENSKO SEDLO - PODKOREN - LESCE - PODTABOR
R1-201 Korensko Sedlo (rakouská hranice) - Podkoren - Mojstrana - Brusiva
R3-637 Hrusica - Joavnornik - Zirovnica - Vrba
G1-8 Vrba - Lesce - Crnivec
H1 Crnivec - Lesnica
5. LJUDELJ - PODTABOR
G2-101 Ljubelj (rakouská hranice) - Bystrica Při Trzicu - Podtabor
6. PODTABOR - LJUBLJANA
R2-411 Podtabor - Naklo
R2-412 Naklo - Kranj - Kranj (Labore)
R1-211 Kranj (Labore) - Jeprca - Ljubljana (Sentvid)
G1-8 Ljubljana (Sentvid) - Ljubljana (okruh)
7. LESNICE - PODTABOR - LJUBLJANA (DÁLNICE)
A2 Lesnica - Podtabor - Kranj západ - Ljubljana (Sentvid)
8. LJUBLJANA - VISNJA GORA - Bic - Pluska
A2 Ljubljana (Malence) - Visnja Gora - Bic - Pluska
9. LJUBLJANA - OBREZJE
G2-106 Ljubljana (Rudnik) - Skofljica - Smarje Sap
H1 Pluska - Trebnje - Otocec - Kronovo
A2 Kronovo - Smednik - Krska Vas - Obřezne (chorvatská hranice)
10. SENTILJ - TROJANE - LJUBLJANA
A1 hraniční přechod Sentilj (rakouská hranice) - Pernica
H2 Pesnice - Maribor (Tezno)
A1 Maribor (Ptujská silnice) - Slivnica - Celje - Arja Vas - Vransko - Trojane a Blagovica
- Ljubljana (Zadobrova)
11. SENTILJ - PESNICA
R2-437 Sentilj (rakouská hranice) - Pernica
12. MARIBOR - LJUBLJANA (TOMACEVO)
R2-430 Maribor - Slivnica - Sl. Bystrica - Sl. Konjice - Celje
R2-447 Medlog - Zalec - Sempeter - Locica - Trojane - Blagovica - Trzin
G1-104 Trzin - Ljubljana (Crnuce) - Ljubljana (Tomacevo)
13. LJUBLJANA okruh - KOZINA (DÁLNICE)
H3 Ljubljana (Zadobrova) - Ljubljana (Tomacevo) - Ljubljana (Koseze)
A1 Ljubljana (Zadobrova) - Ljubljana (Malence) - Ljubljana (Koseze)
A2 Ljubljana (Koseze) - Ljubljana (Kozarje)
14. LJUBLJANA - KLANEC (dálnice)
A1 Ljubljana (Kozarje) - Razdrto - Divaca - Kozina - Klanec - Srmin
15. LJUBLJANA - KOZINA - KLANEC - SRMIN
R2-409 Ljubljana (Vic) - Vrhnula - Logatec
G2-102 Logatec - Kalce
R2-409 Kalce - Postojna - Razdrto - Kozina - Klanec
R1-208 Crni Kal - Aver
R2-409 Aver - Rizana - Srmin
16. SKOFIJE - SECOVLJE
H5 Skofije - Koper
R2-406 Skofije - Dekani
R3-741 Dekani - křižovatka Luka Koper
G2-111 Koper - Secovlje (chorvatská hranice)
17. KOPER - GRAGONJA
G1-11 Koper - Smarje - Dragona (chorvatská hranice)
18. DIVACA (Gabrk) - dálnice FERNETICI
A3 Divaca (Gabrk) - Sezana - Fernetici (italská hranice)
19. SENOZECE - FERNETICE
R2-445 Senozece - Sezana - Fernetici (italská hranice)
20. SEZANA - STANJEL
R1-204 Sezana - Dutovlje - Stanjel
21. STANJEL - SEMPETER
R3-614 Stanjel - Komen - Kostanjevica na Krasu - Opatje Selo - Sempeter
22. SEZANA - DIVACA
R2-446 Sezana - Divaca
23. VIPAVA - VRTOJBA (dálnice)
H4 Podnanos - Vipava - Ajdovscina - Selo - Nova Gorica - Vrtojba (italská hranice)
24. RAZDRTO - ROZNA DOLINA
G1-12 Razdrto - Podnanos
R2-444 Podnanos - Vipava - Ajdovscina (obchvat) - Selo - Nova Gorica - Rozna Dolina
25. POSTOJNA - JELSANE
G1-6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelsane (chorvatská hranice)
26. STAROD - KRVAVI POTOK
G1-7 Starod (chorvatská hranice) - Kozina - Krvavi Potok (italská hranice)
27. SKOFLJICA - PETRINA (BROD NA KOLPI)
G2-106 Skofljica - Ribnica - Kocevje - Petrina (chorvatská hranice)
28. KARTELJEVO/MACKOVEC - NOVO MĚSTO - METLIKA
G2-105 Karteljevo - Novo Město - Metlika (chorvatská hranice)
G2-105 Mackovec - Novo Město
29. CELJE - DOBOVEC
G2-107 Celje východ - Sentjur pri Celju - Smarje pri Jelsah - Dobovec (chorvatská hranice)
30. SLOVENSKA BISTRICA - ORMOZ - SREDISCE OB DRAVI
G1-2 Slovenska Bistrica - Hajdina - Ptuj - Ormoz (obchvat) - Sredisce ob Dravi (chorvatská
Hranice)
31. SPUHLJA - ZAVRC
R1-228 Spuhlja - Zavrc (chorvatská hranice)
32. HAJDINA (PTUJ) - GRUSKOVJE
G1-9 Hajdina (Ptuj) - Gruskovje (chorvatská hranice)
33. VUCJA VAS - LIPOVCI (dálnice)
A5 Vucja Vas - Murska Sobota - Lipovci
34. PESNICA - DOLGA VAS
G1-3 Pesnica - Lenart - Kadenci - Vucja Vas a Lipovci - Dolnji Lakos (obchvat) - Lendava -
Dolga Vas (maďarská hranice)
35. PETISOVCI - DOLNJI LAKOS
G2-109 Petisovci - Dolnji Lakos
36. GORNJA RADGONA - MOST CEZ MURO
G2-110 Gornja Radgona - Most cer Muro
37. VIC - MARIBOR - HAJDINA (PTUJ)
G1-1 Vic (rakouská hranice) - Dravograd - Maribor (Korosi Most) - Tezno - Hajdina (Ptuj)
38. DRAVOGRAD - CELJE - KRSKO
G1-4 Dravograd - Slovenj Gradec - Velenje - Arja Vas
G1-5 Celje západ - Celje - Zurani most - Drnovo
Výjimky:
1. Přeprava nebo odtah vozidel, která kvůli poškození nemohou pokračovat v jízdě, ale pouze k nejbližšímu místu vhodnému k zaparkování. V takovém případě může odtažení provést pouze společnost, která má v registru uvedeno, že může provozovat tento druh služeb.
2. Přepravy humanitární pomoci.
3. Vozidla používaná při kombinované dopravě (železnice nebo moře):
- k železničnímu nebo námořnímu překladišti, jestliže řidič nemá možnost přijet
včas k překladišti s ohledem na dopravní omezení. Toto musí být doloženo příslušnými doklady.
- z železničního nebo námořního překladiště k nejbližšímu hraničnímu přechodu, jestliže vozidlo ukončí přepravu v jiné zemi.
4. Přepravy zkazitelných potravin chladírenskými vozidly.
5. Přepravy čerstvých květin.
6. Prázdná vozidla jedoucí k místu naložení nebo z místa vykládky za podmínky, že toto bude doloženo příslušnými doklady.
Poznámky:
Před začátkem zákazu jízd musí řidiči zaparkovat svá vozidla na vhodném parkovišti.
Během doby dopravního omezení nemohou vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t nebo s délkou nad 14m, která jsou registrovaná v zahraničí, vstoupit na území Slovinska, ale musí využít parkovišť v hraniční zóně.
V zimních podmínkách platí na silnicích Slovinské republiky zákaz jízd pro návěsové a nákladní soupravy a také pro přepravy zvláštních nákladů a nebezpečného zboží. I když uvedená vozidla budou mít povinné zimní vybavení, nebude jim povolen vstup na území Slovinska, dokud budou trvat zimní podmínky. Toto neplatí pro vozidla registrovaná ve Slovinsku, pokud se v okolí hraničního přechodu nachází vhodné záchytné parkoviště.
Řidič musí zastavit na nejbližším vhodném místě mimo silnici do doby, než budou silnice upraveny. Za velmi silného větru není povolena vozidlům, kombinovaným vozidlům a autobusům jízda na některých silničních úsecích. Toto dopravní omezení je vyznačeno příslušným dopravním značením.
Státní svátky
01. - 02. ledna Nový rok
08. února Den slovinské kultury
09. dubna Velikonoční pondělí
27. dubna Den povstání (1941)
01. - 02. května Svátek práce
25. června Den nezávislosti
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
31. října Den reformace
01. listopadu Všech svatých
25. - 26. Vánoce

Zákazy jízd - Slovensko

Kategorie vozidel:
Nákladní a kombinovaná vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5t a nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5t s přívěsem nebo návěsem.
Území:
Na dálnicích, rychlostních a hlavních silnicích (1. třída).
Období:
V neděli a v den státního svátku od 00:00 do 22:00 hod.
V sobotu a v období od 1. července do 31. srpna od 07:00 do 20:00 hod.
Kategorie vozidel:
Speciální motorová vozidla a vozíky širší než 0,60m.
Období:
V období mezi 1. červencem a 31. srpnem: poslední pracovní den před sobotou nebo státním svátkem a poslední den série státních svátků od 15:00 do 21:00 hod.
Výjimky:
- autobusy, karavany
- vozidla ozbrojených sil, policie a Slovenské bezpečností služby
- vozidla převážející lékařské nástroje, biologické nebo farmaceutické produkty do nemocnic nebo zdravotnických zařízení a vozidla, která se podílejí na zajištění zdravotnického vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení
- vozidla užitá při kombinované dopravě nebo při nakládce a vykládce lodí nebo vlaků na území Slovenské republiky
- vozidla používaná pro sportovní a kulturní události a zejména pro přepravu lodí, motocyklů, koní atd.
- vozidla používaná pro nezbytné sezónní zemědělské práce
- vozidla převážející zkazitelné zboží nebo dobytek
- pohotovostní vozidla zajišťující pomoc v případě nehod nebo přírodních pohrom
- vozidla používána pro zásobování čerpacích stanic
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. ledna Tři králové
06. dubna Velký pátek
08. dubna Neděle velikonoční
09. dubna Pondělí velikonoční
01. května Svátek práce
08. května Příměří 1945
05. července Svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje
29. srpna Slovenské národní povstání
01. září Den Ústavy
15. září Panna Maria Sedmibolestná
01. listopadu Všech svatých
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince Sv. Štěpán
Výjimky ze zákazu jízd mohou být vydány v mimořádných případech, nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti dopravy, na základě odůvodněné žádosti a příslušných dokumentů, které dokazují
nezbytnost dopravní operace.
Krajský dopravní inspektorát je kompetentní vydat výjimky ze zákazu jízd, budou-li uplatněny
v příslušném kraji. Přesahuje-li uplatnění výjimky území jednoho kraje, vydá povolení Odbor
dopravní policie Prezídia policejního sboru, Vajnorská 25, SK-812 75 Bratislava. Vydání
povolení výjimky ze zákazu je zpoplatněno a jeho platnost je 30 dní.

Zákazy jízd - Rumunsko

Kategorie vozidel:
Vozidla, která přesahují maximální povolené hmotnosti a rozměry.
Území:
Po celé silniční síti.
Období:
Soboty, neděle a státní svátky od 0:00 do 24:00 hod.
Kategorie vozidel:
Vozidla přepravující nebezpečné zboží.
Území:
Po celé silniční síti.
Období:
Každou noc od 22:00 do 5:00 hod.
Soboty, neděle a státní svátky od 0:00 do 24:00 hod.
Výjimky:
Zboží, které má následující UN čísla: 1202, 1203, 1223 nebo 1965;
Pro provozovatele dopravy s povolením rumunské Silniční správy, státní společnosti Dálnice a státní silnice (CNADNR) a Generálního policejního inspektorátu. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je možno získat povolení v kancelářích CNADNR na hraničních přechodech. Hraniční policie po ověření, zda přeprava probíhá v souladu s ustanoveními dohody ADR a s národní legislativou, povolení potvrdí. Kancelář CNADNR po stanovení trasy také potvrdí povolení, které je vydáváno ve třech kopiích. První je určena pro řidiče, druhá pro hraniční policii a třetí pro CNADNR. Rumunská Silniční správa a dopravní policie zodpovídají za provádění silničních kontrol vozidel přepravující zboží ADR.
Poznámka: Pro vozidla jedoucí na základě povolení musí provozovatel dopravy zajistit doprovodné vozidlo vybavené žlutými výstražnými světly, která musí být rozsvícena po dobu trvání dopravní operace. Nedodržení pravidel bude pokutováno částkou do 2000 do 8000 RON.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t
Území:
DN1 (E60) mezi Bucharest (DN1, km 7+418, křižovatka lon lonescu de la Brad Str - Aerogarii Bvd) a Barcanesti (křižovatka DN1, km 53+650-DN1A, km 70+550)
DN1 mezi Ploiesti (křižovatka DN1, km 67+248-DN1B) a Brasov (DN1, km 159+600, městský limit)
Období:
Od 1. ledna do 31. prosince 2007, od pondělí do pátku od 06:00 do 22:00 hod.
Výjimky:
Přeprava živých zvířat, mraženého nebo rychle se kazícího zboží
Přeprava v mezinárodní dopravě prováděná za účelem nakládky/vykládky nebo vyclení,
které probíhají na shora zmiňovaných silničních úsecích, prováděna následujícího:
prázdná jízda pro nakládku: originál objednávky nebo kopie, potvrzená přepravcem
prázdná jízda po vykládce: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu
naložená jízda pro vykládku: originál listu CMR, karnetu TIR nebo T listu
vozidla, jedoucí na zvláštní povolení, vydané CNADNR, 38 Dinicu Golescu Bvd, Sector 1 -
Bucharest
Poznámka: vyžadované doklady, v případě, že povolení zahrnuje písemné prohlášení
dokládající nezbytnost jízdy na dané trase, označující počet vozidel, SPZ a dobu, na jakou
je povolení požadováno, kopie registračního oprávnění, doklad o zaplacení ro-vignette,
zvláštní povolení pro vozidla, převyšující maximální povolené hmotnosti a rozměry.
Povolení je vydáváno maximálně 15 dní před prvním dnem platnosti a zůstává platné
maximálně 6 měsíců. Originální povolení musí být ve vozidle a musí být na požádání
předloženo. Povolení je nepřenosné a v případě ztráty, odcizení nebo zničení nebude
nahrazeno. V takových případech musí být zažádáno o nové povoleni.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 7,5t
Území:
Na níže uvedených úsecích státních silnic (E)
Období:
Pokud není níže uvedeno jinak
ve státní svátky od 06:00 do 22:00 hod
v soboty a neděle v uvedeném období a v uvedeném čase
DN1 (E60) 1 Bucharest-Otopeni-Ploiesti 1. leden - 31. prosinec 0:00-24:00
DN1 (E60) Ploiesti-Brasov 1. leden - 31. prosinec 0:00-24:00
DN1 (E60) Cluj Napoca (exit)-Oradea (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN13 (E60) Brasov (exit)-Sighisoara-Tg.Mures(vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN15 (E60) Turda (exit)-Tg.Mures (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2 (E85) Sabaoani (křižovatka s DN28)-
Suceava-Siret (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2A (E60) Urziceni (exit)-Slobozia (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN2A (E60) Slobozia (exit)-Harsova-
Ovidiu (křižovatka s DN22) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN39 (E87) Agigea (křižovatka s DN38)-
Mangalia (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN7 (E81) Pitesti (exit)-Rm. Valcea-Vestem
(křižovatka s DN1) 15. června - 15. září 6:00-22:00
DN7 (E68) Olia (křižovatka s DN68A)-Arad (vjezd) 15. června - 15. září 6:00-22:00
1 platí pro všechna vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t každý den během celého roku
Výjimky:
Vozidla civilní ochrany, pohřební služby a první pomoci, humanitární přepravy, poštovní přepravy,
distribuce pohonných hmot, přepravy živých zvířat, přeprava zkazitelného zboží (včetně čerstvého
chleba), přeprava zboží pod řízenou teplotou za podmínky, že množství tohoto zboží tvoří alespoň
polovinu kapacity vozidla, havarijní vozidla, vozidla zdravotnických služeb.
Alternativní trasy:
Během období, kdy platí dopravní omezení, mohou být použity všechny další silnice za podmínek,
že budou dodrženy nejvyšší povolené hmotnosti a zatížení na nápravy platné pro příslušné
kategorie.
Sankce:
Pokuta ve výši 2000-4000 RON může být uložena za nedodržení zákazů jízd v době platnosti
dopravních omezení a ve výši 600-2000 RON za nedodržení požadavku na množství
přepravovaného zboží.
Státní svátky
01. - 02. ledna Nový rok
08. dubna Velikonoce (pravoslavné)
09. dubna Velikonoční pondělí (pravoslavné)
01. května Svátek práce
01. prosince Státní svátek
25. - 26. prosince Vánoce
DOPRAVNÍ OMEZENÍ V BUKUREŠTI
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povoleno hmotností nad 5t
Území:
Zóna A ohraničená následujícími silnicemi:
Dacia Bvd - Traian St - Nerva Traian St - Octavian Goga Bvd - Marasesti Corridor - Marasesti Bvd
- Metropolit Nifon St - Lebertatii Bvd - Calea 13 Septembrie - Pandurilor St - Grozavesti St -
Orhideelor St - Dinicu Golescu Bvd - náměstí Gara de Nord - Calea Grivitei - Nicolae Titulescu St -
Banu Manta Bvd - Ion Mihalache Bvd - Maresal Averescu Bvd - Constantin Prezan Bvd - Aviatorilor
Bvd - Mircea Eliade Bvd - P.I.Ceaikovski Bvd - Barbu Vacarescu St - Tunari St - Dacia Bvd
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t
Území:
Zóna B ohraničená následujícími silnicemi:
Aerogarii Bvd - Cpt Alex Serbanescu St - Barbu Vacarescu St - Fabrica de Glucoza St - Petricani
hlavní silnice - Doamna Ghica St - Colentina hlavní silnice - Fundeni hlavní silnice -Morarilor St -
Basarabia Bvd - 1 Decembrie 1918 Bvd - Th. Palady Bvd - Camil Ressu Bvd - Fizicienilor St -
Energeticienilor Bvd - Calea Vitan - Vitan Barzesti hlavní silnice - Ion Iriceanu St - Turnu Magurele
St - Luica St - Giugiului hlavní silnice - Alexandru Anghel St - Prelungirea Ferentari St - Calea
Ferentarilor - M. Sebastian St - Calea 13 Septembrie - Ghencea Bvd - Brasov St - Virtutii hlavní
silnice - Calea Crangasi - přechod Grant - Calea Grivitei - Bucurestii Noi Bvd - Jiului St -
Poligrafiei Bvd - přechod Jiului - Baiculesti St - hlavní silnice Straulesti - Ion Ionescu de la Brad
Bvd
Období:
Od 1. července do 31. srpna denně od 7:00 do 20:00 hod.
Od 1. září do 30. června denně od 08:00 do 19:00 hod.
Mimo uvedené časy je vjezd povolen pouze na základě zvláštního povolení.
Výjimky:
Dopravní omezení se nevztahuje na následující vozidla, pokud jsou ve výkonu služby: sanitní
vozidla, vozidla civilní ochrany, policejní, četnická a hasičská vozidla, vozidla pohraniční policie,
vozidla Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva veřejných věcí, vozidla
vězeňské služby, vozidla zvláštních jednotek rumunské Informační služby a Správy pro obranu a
ochranu.
Do vymezených oblastí v době zákazu jízd mají přístup níže uvedená vozidla za předpokladu, že jim
bylo vydáno zvláštní povolení: vozidla silniční údržby, vozidla odtahové služby, vozidla autoškoly
pro získání řidičského oprávnění C, CE a CIE, poštovní vozidla a vozidla provádějící rozvoz zásilek,
vozidla přepravující chléb, pečivo a mléko v cisternách, vozidla přepravující nebezpečné zboží,
vozidla směřující na celní úřady nebo do průmyslových oblastí po zvláštních trasách (viz níže
uvedené).
V případě nedodržení předpisů hrozí uležení pokuty ve výši od 30 000 RON do 50 000 RON.
Povolení
Povolení vydává bukurešťská radnice prostřednictvím dopravního úřadu. Denní povolení jsou rovněž k dostání na čerpacích stanicích Petrom, na hlavních přístupových cestách do Bukurešti. Ceny (v RON) následující:
A) pro přístup do zóny A:
Nejvyšší povolená hmotnost měsíční denní
do 5t bez poplatku bez poplatku
nad 5t do 7,5t 20 000 2 000
nad 7,5t do 12,5t 40 000 4 000
nad 12,5t do 16t 80 000 8 000
nad 16t do 22t 120 000 12 000
nad 22t do 40t 160 000 16 000
nad 40t 200 000 20 000
B) pro přístup do zóny B:
Nejvyšší povolená hmotnost měsíční denní
do 5t bez poplatku bez poplatku
nad 5t do 7,5t 5 000 500
nad 7,5t do 12,5t 10 000 1 000
nad 12,5t do 16t 15 000 1 500
nad 16t do 22t 20 000 2 000
nad 22t do 40t 25 000 2 500
nad 40t 30 000 3 000
Poznámky:
Dopravní omezení jsou vyznačena příslušným dopravním značením.
Vozidlům s nejvyšší povolenou hmotností nad 5t, jejichž místem určení není město Bukurešť, je zakázán tranzit Bukureští.
Povolení jsou nepřenosná. Musí být předložena na vyzvání spolu s technickým průkazem.
Povolení, která jsou platná v zóně A, jsou zároveň platná v zóně B.
Vozidla, kterým byla vydána zvláštní povolení a která směřují do zóny B nebo na některé celní úřady nebo do průmyslových zón, mají přístup do vymezené zóny pouze za předpokladu, že použijí následující trasy:
Přístup do zóny B:
- z Bukurešti - Pitesti dálnice, přes Iuliu Maniu Bvd,Valea Casvadelor St, Valea Oltului St, Prelungirea Ghencea St
- z DN6, přes Alexandriei hlavní silnice, Antiaeriana hlavní silnice
Přístup k celním úřadům a průmyslovým zónám:
- přístup k celnímu úřadu na Timisoara Bvd - Timisoara Bvd z Valea Cascadelor St nebo Valea
Oltului St k Romancierilor St a zpět
- přístup k průmyslové zóně mezi Timisoara Bvd, Iuliu Maniu Bvd, Vasile Milea Bvd, Lujerului St, přes Timisoara Bvd, Vasile Milea Bvd, Iuliu Maniu Bvd a zpět
- přístup k průmyslové zóně mezi Drumul Sarii, M. Sebastian St, Cal. Rahovei a Progresului St via Calea 13 Septembrie, M. Sebastian St, Razoare St, Progresului St, Panduri hlavní silnice a zpět přes Calea 13 Septembrie
- přístup k průmyslové zóně mezi Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Istrati St, Progresului St, přes Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Instrati St, Progresului St
- přístup k průmyslové zóně Tovar přes Toporasi St
- přístup k průmyslové zóně mezi Ziduri Mosi St, Ferdinand Bvd, Obor Railway Station Bvd,
Baicului St, Paharnicu Turturea St, Heliade intre Vii St, Doamna Ghica St, přes Domna Ghica
St, Heliade intre Vii St, Pharnicu Turturea St, Baicului St, Obor Railway Station Bvd,
Ferdinand Bvd, Ziduri Mosi St a zpět
- přístup k celnímu úřadu na Expozitiei Bvd, přes Bucurestii Noi Bvd, Ion Mihalache Bvd, Clabucet St, Expozitiei Bvd a zpět přes Putul lui Dracoun
- přístup k průmyslové zóně Splanul Unirii, mezi Vitan Barzesti hlavní silnice a Mihai Bravu hlavní silnice v splanul Unirii, k Mihai Bravu hlavní silnice a zpět

Zákazy jízd - Rakousko 3

Vorarlberg
B197 Arlebergpasse Bundesstrasse: všeobecný zákaz jízdy pro jízdní soupravy a jízdní nákladní soupravy mezi St. Jakob am Arlberg a Alpe Rauz (švýcarská hranice) v obou směrech. Alternativně musí být použito tunelu Arlberg (zpoplatnění mýtem)
L190 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 23.713 do km 25.706 ve směru na Rankwiel a od km 25.548 do km 23.713 ve směru na Tisis, výjimku mají vozidla, která mají nakládku nebo vykládku ve městě Feldkirch a tranzitující doprava, směřující do Lichtenštejnska
Štýrsko
B113 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v obou směrech od km 0.00 po kruhový objezd v Traboch a odtud ve směru na Seiz, po křižovatku L116 s B113; od km 11.500 do km 23.825 od km 24.640 do km 34.400 (s výjimkou dopravy směřující do a z těchto lokalit a v případě, že platí všeobecný zákaz jízdy)
B138 Pyhrnpass Bundesstrasse: všeobecný zákaz jízdy pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od oblastní hranice Pyhrnpass (km 81.620) do křižovatky B138/L740 v Liezen (km 88.295), s výjimkou vozidel s nízkou hladinou hluku v období od 06:00 do 22:00hod.
B317 noční zákaz jízdy od 22:00 do 05:00 hod. pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v obou směrech v obecní oblasti města Dürnstein, od km 21.510 do km 22.810; v oblasti městečka Neumarkt od km 10.700 do km 12.500; v obecní oblasti Perschau am Sattel od km 6.270 do km 6.510; v obecní oblasti St Marein bei Neumarkt od km 12.500 do km 13.060, s výjimkou dopravy do a z těchto lokalit: všeobecný zákaz jízdy pro tranzitující vozidla nad 7,5t mezi Scheifling a Dürnstein od km 19.070 do km 19.600 a od km 0.00 do km 22.810 v obou směrech, s výjimkou dopravy do a z okresů Murau, Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tamsweg a St.Veit an der Glan
L121 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 25.4 na konec L121 (oblast křižovatky s Peggau/Deutschfeistritz nakládací rampa), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L303 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 0.0 (křižovatka s LB70) do km 5.650 (křižovatka s L374) a od křižovatky s L304 ke křižovatce s L603, s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L304 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 1.1 do křižovatky s L303, s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L369 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 0.0 do km 11.050 (spojující se s L305), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L371 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od kruhového odjezdu na dálnici Feldkirchen exit na křižovatce s L373 (kruhový objezd průmyslová zóna Kalsdorg) s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L518, L553 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t, s s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí
L603 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od křižovatky s L303 na oblastní hranici (km 4.2), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
LB64 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 49.960 na oblastní hranici (km 33.780), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
LB67 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 61.700 (křižovatka Billa) na oblastní hranici (km 73.320), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
LB70 v obou směrech, pro nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od oblastní hranice (km 17.800) na křižovatku s LB76 (kruhový objezd Waldhof), s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy
Horní Rakousy
Zákaz pro motorová vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t v obou směrech na následujících úsecích:
B1 Wiener Strasse, od oblastní hranice v Salzburgu do oblastní hranice v Niederösterreichu
B3 Donau Strasse: od oblastní hranice v Niederösterreich na konec B3 v obci Linz
B115 Eisen Strasse: od km 17.031 na křižovatku s B122 Voralpen Strasse (křižovatka Ennser)
B122 Voralpen Strasse: od křižovatky s B115 Eisen Strasse na křižovatku s B140 Steyrtal Strasse a od křižovatky s B139 Kremstal Bundesstrasse do křižovatky s L562 Kremsmünsterer Strasse
B123 Mauthausener Strasse: od křižovatky s B3 na křižovatku s L1472 Gutauer Strasse
B125 Prager Strasse: od křižovatky s L569 Pleschinger Strasse na konec B125 (křižovatka s B124 Königswiesener Strasse)
B135 Gallspacher Strasse: od křižovatky s B1 Wiener Strasse na křižovatku s B137 Innviertler Strasse
B137 Innviertler Strasse: od km 64.160 (národní hranice v Schärding/Neuhaus) do km 11.386 (křižovatka B137/B134) a od km 9.305 (křižovatka B137/B134) do km 0.000 (křižovatka B137/B1/B138)
B138 Pyhrnpass Strasse: od křižovatky B138/B1/B137 do křižovatky Inzersdorf, A9 pyhrnská dálnice a od křižovatky Kienberg/Wienerwerg, A9 pyhrnská dálnice do křižovatky Spital am Pyhrn, A9 pyhrnská dálnice
B139 Kremstal Strasse: od křižovatky B1 Wiener Strasse/ B139a Kremstal Strasse na křižovatku s B122 Voralpen Strasse
B140 Steyrtal Strasse: po celé délce
B141 Rieder Strasse: po celé délce
B143 Hausruck Strasse: od křižovatky s B148 Altheimer Strasse do křižovatky s B141 Rieder Strasse
B309 Steyrer Strasse: po celé délce
L520 Gaspoltshfener Strasse: od křižovatky s B135 Gallspacher Strasse do křižovatky s B141 Rieder Strasse
L554 Schlierbecher Strasse: po celé délce
L562 Kremsmünsterer Strasse: od km 0.000 (křižovatka s B139 Kremstal Strasse v Kematen an der Krems) do km 7.426 (křižovatka s B122 Voralpen Strasse v Kremsmünster)
L569 Pleschinger Strasse: od křižovatky s B125 Prager Strasse do křižovatky s B3 Donau Strasse
L1265 Schörflinger Strasse: od křižovatky s B1 Wiener Strasse do polokřižovatky A1 západní dálnice ve Schörfling.
Výjimky: doprava do a z oblastí, nepřístupných bez použití objížďky
Slazburg
B159 Salzachtal Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad3,5t od km 14.72 v okresu Kuchl do km 21.25 v okresu Galling (s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)
B159 Salzachtal Bundesstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t od km 34.440 do km 35.264 (oblast Tenneck) v obou směrech (s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)
B311 Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse. B165 Gerlosstrasse, B108 Felbertauernstrasse. Všeobecný zákaz jízdy pro kamiony s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t v rámci administrativní oblasti Zell am See (s výjimkou přepravy rychle se kazícího zboží, apod.)
L107 Westtal Landsstrasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t od km 0.430 do km 19.890 (křižovatka s B158 Wolfgangsee Strasse) v obou směrech (s výjimkou dopravy směřující do a z těchto oblastí a pokud platí všeobecný zákaz jízdy)
II. VŠEOBECNÝ ZÁKAZ NOČNÍHO PROVOZU
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t
Období:
Od 22:00 do 5:00 hod.

Zákazy jízd - Rakousko 2

Tyrolsko
A12 zákaz platí v obou pruzích v obou směrech, mezi Kufstein (km 6.350) a Zirl (km 90.0):
Od 1.1.2007, pro nákladní soupravy s největší povolenou hmotností nad 7,5t a pro kamiony s přívěsem, pokud součet nejvyšší povolené hmotnosti obou součástí převyšuje 7,5t a emise NOx převyšují mezní hodnoty 7,0g/kWh (Euro 0 a 1).
Od 1.11.2008, pro nákladní soupravy s největší povolenou hmotností nad 7,5t a pro kamiony s přívěsem, pokud součet nejvyšších povolených hmotností obou součástí převyšuje 7,5t a emise NOx převyšují mezní hodnoty 5,0g/kWh (Euro 2)
Od 1.11.2009, pro kamiony bez přívěsu a tahače s největší povolenou hmotností nad 7,5t, pokud emise NOx převyšují mezní hodnoty 7,0g/kWh (Euro 0 a 1)
Výjimky:
Cesta, které jsou součástí jednotlivé dopravní operace, směřující na východ k železničnímu terminálu Hall v Tyrolsku, nebo západně k železničnímu terminálu Wörgl za účelem naložení vozidla na vlak; cesty, které jsou součástí jednotlivé dopravní operace směřující na západ k železničnímu terminálu Hall v Tyrolsku nebo východním směrem k železničnímu terminálu ve Wörgl, pokud toto může být prokázáno příslušnými dokumenty; vysoce specializovaná motorová vozidla/ vysoce cenově náročná vozidla (automíchače betonové směsi, vlečná vozidla, pojízdné jeřáby).
B164 Hochkönigstrasse, od km 56.251 (Hochfilzen) po km 75.76 (St Johann in Tirol) v obou směrech, pro nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5t, s výjimkou odtahové služby, asistenční služby,
vozidel federální armády a nákladních vozidel, která jsou nakládána nebo vykládána
v následujících obcích, nebo v těchto obcích začínají či končí svoji jízdu: St Johann in Tirol, Fieberbrunn in Tirol,Hochfilzen, Leogang ve federální provincii Salzburg.
B165 Gerlossstrasse, od Hainzenbergu po Gerlos, pro vozidla s celkovou hmotností nad 12t, s výjimkou nákladních vozidel do hmotnosti 14t, vozidel správy silnic, správy povodí nebo protilavinové ochrany podílejících se na veřejných pracích, nákladních vozidel užitých ke svozu dřeva do 16t(pro dvounápravová vozidla) a do 22t (pro trojnápravová vozidla) a vozidel s celkovou hmotností do 16t poskytujících dodávkové služby pro Hainzenberg a Gerlos. Zákaz se vztahuje také na vozidla
s přívěsy (s výjimkou vozidel s přívěsy do šíře 2m) mezi Waldheim (hostinec) v Hainzenbergu a vjezdem na parkoviště u lanovky Firstalm v Gerlosu.
B170 Brixentaler Bundesstrasse: od km 9.5 v Hoptgartenu i.B. po km 26.03 v Kirchbergu, pro vozidla s celkovou hmotností přesahující 7,5t, s výjimkou vozidel armády, vozidel odtahové a asistenční služby, vozidel užitých při naléhavých opravách chladírenských zařízení nebo energetických zdrojů a vozidel registrovaných firmami se sídlem v obcích Hopfgarten in Brixen, Westendorf, Brixen in Th Kirchberg i.T. nebo vozidel nakládaných či vykládaných v těchto obcích, jež jsou místem odeslání nebo určení (viz také Wörgl)
B171 Tiroler Strasse (viz také Wörgl a Rattenberg) od km 1.984 do km 3.857 v Kufstein
B172 Walchseestrasse, od státní hranice v Niederndorfu ve směru na Niederndorf a
B175 Wildbichler Strasse: nákladní automobily s celkovou hmotností vyšší než 7,5t od km 1.493 ve směru Ebbs s výjimkou dopravy z nebo do obcí Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschöss,Walchsee, Kirchdorf, Kössen, Schwendt a Waidring; od km 0.0 do km 1.458 v Kufstein.
B176 Kössener Bundesstrasse: vozidla s celkovou hmotností vyšší než 16t od km 0.0 (křižovatka s B312 v St. Johann) po km 14.0 (Schwendt-Dorf) a vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t, kromě místní dopravy od km 0.0 (křižovatka s B312 v St. Johann) po km 17.7 (křižovatka s B312 v Kössenu).
B177 Seefelder Strasse na trase Zierlerberg, pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t jedoucí směrem z kopce, s výjimkou nákladních vozidel registrovaných společnostmi se sídlem v obcích: Seefeld, Scharnitz, Leutasch a Reith bei Seefeld, nebo pokud ředitelství těchto společností sídlí v okresech Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, Wolfratschausen nebo Weilheim-Schongau; také rakouských vozidel dovážejících nebo odvážejících zboží z horské roviny Seefeld a uvedených okresů. Zákaz platí také pro vozidla s přívěsem jedoucí směrem do kopce, s výjimkou prázdných vozidel a vozidel, která mají povolení k sjezdu.
B177 Seefelder Strasse. L35 Buchener Landesstrasse a L36 Möserer Landsstrasse: na trase Zirlerberg, Buchener Landesstrasse L35, Möserer Landesstrasse L36 a všech silnicích horské roviny Seefeld, zákaz jízd všech vozidel převážejících nebezpečný náklad, která musí být označena panelem oranžové barvy (Rn 10.500 ADR), s výjimkou vozidel zásobujících horskou rovinu Seefeld.
B178 Lofererstrasse: od km 0.00 (Kirchbichl) po km 49.63 (Waidring) platí zákaz pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t, s výjimkou vozidel se sníženou hladinou hluku podle Čl. 8b KDV 1967, vozidel silniční údržbové služby, vozidel federální armády, vozidel odtahové a asistenční služby, vozidel užitých při odstranění následků živelné pohromy, vozidel užitých při naléhavých opravách chladírenských zařízení nebo energetických zdrojů, vozidel veřejných bezpečnostních služeb a těžkých komerčních vozidel naložených nebo vyložených v okrese Kitzbühl nebo v obcích Ellmau, Scheffau, Söll, Kirchbichl a Wörgl v okrese Kufstein (pokud jsou uvedené obce místem nakládky nebo místem určení). Od km 0.00 (Kirchbichl) po km 49.63 (Waidring) platí místní zákaz jízd pro komerční vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t převážející kamennou drť, úlomky skla, odpad, automobily, strusku (škávru), cement, prázdné kontejnery, stroje, balicí materiály, stavební materiály a prefa-brikované betonové dílce, kromě přeprav komerčními vozidly, k jejichž nakládce nebo vykládce (místo nakládky nebo místo určení) dochází v okresech Kitzbühl, Lienz, St. Johann im Pongu a Zellam See a také v Söll, Ellmau a Scheffau v okrese Kufstein. Tato výjimka bude platit pouze v případě, kdy se větší část (tj. více než 51%) nakládek nebo vykládek uskuteční v okresech nebo místech vyjmutých ze zákazu. Přeprava zboží nepřesáhne 10% celkové hmotnosti přepravovaného nákladu. Pojem "stavební materiál" označuje objemné zboží jako kameny, písek, štěrk, cihly, izolační a pojivový materiál, ocelové výztužné pruty a tašky.
B179 Fernpassstrasse, mezi km 11.955 v Nassereithu a km 67.944 ve Vilsu, nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t, s výjimkou vozidel, která mají svá stálá stanoviště v okresech Imst, Innsbruck - Land, Innsbruck-Stadt, Landech, Reutte, ve venkovských okresech Biderach, GarmischPartenkirchen, Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg, Unterallgäu, Weilheim-Schongau,ve městech Kaufbeueren, Kempten nebo Memmingen, v obci Samnaun nebo v okrese a údolních obcích Bruggrafenamt nebo Vinschgau a také s výjimkou jízd vozidel za účelem vyložení nebo naložení zboží v uvedených místech a vozidel odtahové a asistenční služby
B180 Reschenstrasse od km 0.00 v Landecku po km 46.22 (státní hranice Nauders): nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t, v obou směrech, s výjimkou jízd vozidel náležících společnostem, jejichž sídlo se nachází v obcích podél silnice B315 mezi km 0.00 a km 46.22 a v přilehlých údolích podél Vintschgauer Staatstrasse (SS38 a SS40) od státní hranice Reschen přes SS40 Reschenstrasse a přes SS38 Stilfserjochstrasse až po Naturns na km 189.5 na SS38 a jejich přilehlých údolích. Výjimka platí také pro jízdy nákladních vozidel, která jsou nakládána a vykládána v okrese Landeck, v údolích obcích Vintschgau a Bruggrafenamt, v Unterengadinu a
Samnaunu (místo výjezdu nebo místo určení); toto se nevztahuje na jízdy vozidel, která jsou nakládána a vykládána v následujících oblastech, pokud jízda začíná a končí v těchto oblastech: ve státech Voralberg, knížectví Liechtenstein, ve švýcarských kantonech Graubünden (na sever od Chur-Davosu), Glarus, St-Gallen, Appenzell, Thurgau, ve venkovských okresech Lindau, Ravensburg a Biberach, pokud vstupující (incoming) a vystupující (outgoing) jízdy probíhají přes Voralberg, ve venkovských okresech Bodenseekreis, Sigmaringen, Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreise, Tuttligen a Rottweil, v okresech a obcích Bozen/Bolzano, Salten-Schlern, Überetsch-Südtiroler Unterland, v autonomní provincii Triento a v oblasti Benátek.
B181 Achensee Budesstrasse a L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vozidla převážející nebezpečný náklad s výjimkou přeprav z nebo do obcí Achental, Hinterriss a Fischl.
B182 Brennerstrasse: v obou směrech, nákladních vozidla, jízdní a návěsové soupravy s celkovou hmotností nad 3,5t od km 7.4 (obec Schönberg) po km 35.10 (obec Gries a. Br.) a L38 Ellbögener Strasse, v obou směrech od km 10.35 po km 22.60
Výjimky: doprava z nebo do této oblasti za účelem naložení nebo vyložení alespoň 51% nákladu, ale minimálně 1000kg; přeprava z a do této oblasti prováděna vozidly náležícími firmě,jež má v této oblasti sídlo; dodávky a sběr zboží v Stubaitalu od km 7.4 silnice B182 po křižovatku s B183; vozidla silniční správy a armádní vozidla; vyprošťování vozidla; při splnění určitých podmínek (tj. pouze pro zpáteční jízdy do Innsbrucku nebo Brenneru) může být použita B182 z a do Auergarage v Matrei; v případě dále pokračující jízdy musí vozidla použít dálnici A13 z Matrei
B186 Ötztalstrasse v oblasti Höhe Brücke u Pillu: vozidla s celkovou hmotností nad 16t, s výjimkou vozidel jedoucích uprostřed silnice s doprovodným vozidlem
B189 Miemingerstrasse od km 0.00 v Telfsu po km 9.80 v Miemingu: nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t, s výjimkou vozidel místních obyvatel.
B199 Tannheimer Strasse: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km 0.00 (obec Weissenbach am Lech) a km 22.65 (obec Schattwald) v obou směrech, s výjimkou stálých obyvatel a dopravy do a z těchto lokalit
L6 Tuxer Strasse od km 0.00 (Mayrhofen) po km 17.225 (úsek Tux - Hinterux): noční zákaz jízd pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t jedoucí směrem do kopce mezi 22:00 a 07:00 hod., s výjimkou dopravy mléka a potravin
L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5t, s výjimkou vozidel místních obyvatel
L11 Völser Strasse, v obou směrech: nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km 5.910 a km 6.980; v Unterperfuss od km 11.410 do km 11.960; v Inzing od km 15.700 do km 17.520 a v Pfaffenhofen od km 26.052 do km 27.278
L35 a L36 viz B177
L38 Ellbögenstrasse: od křižovatky s dálničním nájezdem Patsch v obci Patschpo křižovatku s B182 Brennerstrasse v obou směrech: pro vozidla s přívěsy, s výjimkou příjezdů a odjezdů za účelem nakládky a vozidel vyjíždějících z nebo jedoucích do obcí Ellbögen, Mühlbach, Matrei, Patsch a Pfons v úseku mezi křižovatkou silnice L38 Ellbögnerstrasse a dálničním nájezdem v obci Patsch a křižovatkou s B182 Brennerstrasse v Matrei am Brenner. Výjimka platí také pro vozidla odtahové služby, asistenční služby, veřejné bezpečnostní služby, federální armády a údržby silnic
L39 Erpfendorfer Landesstrasse po celé délce pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t ve směru Erpfendorf-Kössen, s výjikou přeprav mléka, čerstvého masa, dobytka, zkazitelných potravin, novin a časopisů a vozidel s trvalou základnou v obcích Kössen, Schwendt, Walchsee, Rettenschöss, Niderndofr, Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf i.T., Gong, St. Johann i.T., Kirchdorf i.T. a Waidring; doprava jedoucí do nebo z těchto lokalit je také vyjmuta ze zákazu pod podmínkou, že vozidla jsou nakládána a vykládána výhradně v těchto lokalitách
L211 Unterinnstalstrasse: pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t mezi km 14.755 a km 17.00 (obce Angerberg a Breitenbach am Inn) a v obcích Munster mezi Wiesing a Munster (vzdálenost přibližně 2,6 km), s výjimkou dopravy do a z těchto oblastí
L261 Gräner Strasse: zákaz provozu vozidel s největší povolenou hmotností vyšší 7,5t, která provádějí tranzitní operace, pro kterou jsou podle BGBI.NE879/1992 povinné Eco-body
L274 Kirchdorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t od km 0.00 (křižovatka s B312 v Kirchdorfu) po km 3.4 (křižovatka s B176), s výjimkou místní dopravy
L348 Spisser Landesstrasse mezi Pfunds-Zollhäuser a Spissermühle v měsících, během nichž je spisserská silnice pokryta sněhem nebo ledem: zákaz jízd platí pro nákladní vozidla s přívěsem
Kitzbühel: Denní zákaz jízd v městské části města Kitzbühelu od 5.července do 5. září a od 20. prosince do 20. března, v obou případech mezi 10:00 a 06:00 hod, s výjimkou příjezdů do zásobovací zóny pro hotely v centru města, cyklistů, taxi služby a motorových vozidel patřících autorizovaným vlastníkům, jejichž jména jsou zaregistrována ve směrnicích zvěřejňovaných v Bote für Tirol No.747/1993 a No.1273/1983.
Kufstein: Přístup k některým hlavním silnicím je zakázán nákladním vozidlům s největší povolenou hmotností vyšší 3,5t, s výjimkou místní dopravy; těžká tranzitní vozidla mohou využít alternativní trasy Kufstein/Zell - nová Wildbichlerstrasse - stará Wildbichterstrasse - přístupová silnice Kufstein/Nord - Hochauser v obou směrech.
Wörgl: Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) při průjezdu městem Wörgl po B171 mezi koncem nájezdu na dálnici Wörgl-West (km 19.087) a křižovatkou s dálničním nájezdem ve Wörgl-Ost a také na silnici B170 od odbočky Luech (km 4.65) po nájezd na B171 Wörgl-Ortsmitte, nákladní vozidla s největší povolenou hmotností přesahující 7,5t, s výjimkou místní přepravy ve Wörglu a Wildschönau.
Rattenberg: Tiroler Strasse (B171): zákaz pro přepravy nebezpečného nákladu s výjimkou dodávek v okresech Rattenberg a Radfeld. Zákaz platí také v neděli a státní svátek od 22:00 do 05:00 hod následujícího dne pro nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší 7,5t; mimo tato časová období platí zákaz provozu nákladních vozidel s největší povolenou hmotností vyšší 7,5t, s výjimkou vozidel registrovaných v Radfeldu, nakládacích činností v okrese Rattenberg a Radfeldu a vozidel s povolením (včetně vozidel dálniční a odtahové služby a přepravy dřeva mimo území města)

Zákazy jízd - Rakousko

I. VŠEOBECNÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s přívěsy, jestliže je největší povolená hmotnost motorového vozidla nebo přívěsu větší než 3,5t; nákladní vozidla, závěsové soupravy a samohybné průmyslové stroje s největší povolenou hmotností přesahující 7,5t.
Území:
Celostátně s výjimkou jízd sloužících výhradně jako součást procesu kombinované dopravy v okruhu 65 km od následujících překladišť: Brennersee, Graz-Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, Villach-Fürnitz, Wels-Verschiebebahnhof, Wien-Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Wörgl.
Období:
Soboty od 15:00 do 24:00 hod.
Neděle a státní svátky od 00:00 do 22:00 hod.
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. ledna Tři králové
09. duben Pondělí velikonoční
01. května Svátek práce
17. května Státní svátek
28. května Svatodušní pondělí
07. června Svátek Božího těla
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
26. října Státní svátek
01. listopadu Všech svatých
08. prosince Neposkvrněné početí
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince Sv. Štěpán
Výjimky:
- zákaz jízd nákladních vozidel s přívěsy, která přesahují 3,5t, se nevztahuje na vozidla přepravující mléko;
- zákaz jízd vozidel s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t se nevztahuje na vozidla přepravující: maso nebo dobytek na porážku (kromě přeprav dobytka po dálnici), zkazitelné potraviny (nevztahuje se na hluboko zmrazené potraviny); dodávky občerstvení do turistických oblastí; naléhavé opravy mrazíren;odtahové služby; vozidla asistenčních služeb; pohotovostní vozidla; vozidla pravidelné přepravy (pravidelné linky); lokální jízdy během dvou sobot předcházejících 24. prosinci.
II. ZVLÁŠTNÍ REGIONÁLNÍ ZÁKAZY
Korutany
B70 Packer Bundesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 5t ve městech
Wolfsburg a St André (neplatí pro vozidla místních obyvatel) a nákladní vozidla s největší
povolenou hmotností vyšší než 16t v úseku mezi mostem Waldensteinerbach na km 74.250 a mostem Auerling na km 75.620
B78 Obdacher Strasse, nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 7,5t v oblasti mezi St.
Leonhard a Obdacher Sattel (km 23.518 - km 36,6)
B83 Kärntner Strasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5t, kromě
regionální dopravy, mezi městy Thörl-Maglern a Villach, Wernberg a Velden/Wsee a naopak, a nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 4t z města Klagenfurt do okresu Villach
B85 Rosental Strasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5t v úseku mezi B83
Fürnitz a A11 Winkl, kromě místní dopravy
B91 Loiblpassstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t
B94 Ossiacher Bundesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 7,5t, (neplatí pro vozidla místních obyvatel, pro dodávkové a sběrné služby)
B111 Gailtal Bundesstrasse, úsek Lesachtal, nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 25t od km 63.846 (Wetzmann) po km 92.496 (hranice západního Tyrolska); přívěsy od km 63.846 (Wetzmann) po km 82.500 (Liesing)
L22 Rattendorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 25t od km 1.358 po km 1.427 (most Doberbach)
L23 Egger Almstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 5t v úsecích od km 2.441 po km 2.465 (most Gamitzenbach) a od km 2.691 (vjezd Gamitzenklamm) po km 10.800 (Eggeralm)
L24 Schattseiten Landesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 25t od km 1.958 po km 1.984 (most Nötblingbach); nákladní vozidla s největší povolenou hmotností
vyšší než 14t od km 3.495 po km 3.508 (most Grimmlnitzbach); nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 25t od km 5.011 po km 5.019 (most Bodenmühlbach); nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 16t od km 9.024 po km 9.050 (most Stranigbach)
L25 Egger Landesstrasse: omezení výšky nákladního vozidla na 3,30m v úseku od km 12.398 po km 12.420
L27 Voderberger Strasse: nákladní vozidla s hmotností 14t v úseku od km 3.786 po km 3.856 (most Gail)
L29 Guggenberger Landsstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 12t a přívěsy od km 11.900 (Kreuth) po km 16.600 (Jenig)
L33 Kreuzner Strasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 16t od km 16.933 (most Erzpriester)
L143 Ettendorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 5t v oblasti Jakling, město St Andrä (neplatí pro vozidla místních obyvatel)
L144 Metersdorfer Landesstrasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 14t přes most v Lavant
L149 Koralm Strasse: nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 16t přes most Pailbach
po km 0,2
Villach: zákaz průjezdu nákladních vozidel s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5t, kromě dodávek do města.
Klagenfurt: zákaz průjezdu nákladních vozidel s největší povolenou hmotností přesahující 3,5t
Dolní Rakousy
B1 nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5t s přívěsem s největší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 90.955 (západně od křižovatky se spojovací komunikací B3a ve směru na Amstet-ten) a km 101.463 (východně od křižovatky s komunikací L5325 ve směru na Melk), mezi km 101.517 (západně od křižovatky L5325 ve směru na Amstetten) a km 111.625 (východně od křižovatky s B25 ve směru na Melk), mezi km 111.900 (západně od křižovatky s B25 ve směru na Amstetten) a km 119.864 (východně od Amstetten - východní křižovatka) a mezi km 134.10 (Amstet-
ten - západní křižovatka) a km 162.94 (křižovatka s B123a v Rems). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy
B3 Bundesstrasse: od km 84.179 po km 115.338, všechna komerční vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5t: od 20:00 do 06:00 hod.; závěsové a jízdní soupravy s celkovou hmotností vyšší než 7,5t od 06:00 do 20:00 hod. Výjimky: vozidla z okresů Zwett, Krems-Land a Krems-Stadt a z obcí Dofrstetten, Münichreith-Laim-bach, Pöggstall, Raxendorf, St. Oswald, Weiten, Yperstal, Emmersdorf a Leiben a také dodávky a vyzvednutí zboží a přeprava mléka v této oblasti.
B16 nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 19.80 (Ebreichsdort severní křižovatka) a km 25.20 (křižovatka s B60, Weigelsdorf). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy
B17 nákladní vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 9.95 (křižovatka s B12a, WienerNeudorf) a km 12.10 (křižovatka s B11, WienerNeudorf). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízd
B18 nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 7,5t od km 12.170 po km 55.800
Výjimky: doprava z a do okresů Lilienfeld, Neustadt a Neunkirchen západně od jižní
dálnice A2 a z obcí Hirtenberg, Hernstein, Berndorf, Pottenstein, Wiesenbach/Triesting, Furth/Triesting, Altenmartkt/Triesting a Wilhelmsburg a také dodávkové a sběrné služby a přeprava mléka v této oblasti
B19 Tullner Strasse: km 3.710 v Neulengbachu od 22:00 do 05:00 hod., severně pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t směřující na sever od Dunaje
B43 Traismaurer Strasse: km 16.195 v Traismaueru od 22:00 do 05:00 hod., západně pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t směřující na sever od Dunaje
B54 nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 14.03 (křižovatka Seebenstein) a km 23.22 (křižovatka Grimmenstein) a mezi km 23.22 a km 26.26 (křižovatka s L4174 v Grimmenstein)
B210 Helenental, mezi Allandem a Badenem: nákladní vozidla s celkovou hmotností přesahující 7,5t.
L80 nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5t mezi km 0.00 (křižovatka s B1 v Strengberg) a km 3.54 (křižovatka Haag). Výjimka: pokud platí všeobecný zákaz jízdy
L2087 nákladní vozidla s největší povolenou hmotnostní nad 3,5t mezi km 0.005 (křižovatka s B17) a km 2.029 (křižovatka s L2088 v Mödling)

Zákazy jízd - Portugalsko

Kategorie vozidel:
Vozidla s hmotností vyšší než 3,5t převážející nebezpečné věci.
Období:
Každý den včetně nedělí a státních svátků od 5:00 hod do 2:00 hod. následujícího dne.
Území:
Most: 25 April Bridže (Tagus)
Období:
Celoročně (nebudou udělovány žádné výjimky)
Území:
Tunely na dálnici A23:
- Barracao, jižním směrem, exit Guarda Sul (km 210.8)
- Barracao, severním směrem, exit Benespera (km 201.2)
- Ramela, jižním směrem, Guarda Sul (km 210.8)
- Ramela, severním směrem, exit Benespera (km 201.2)
- Gardunha, jižním směrem, exit Fundao Sul (km 158.1)
- Gardunha, severním směrem, exit Castelo Novo (km 148.8)
(Pozn.: Na povinný výjezd z dálnice pro výše uvedenou kategorii vozidel upozorňuje příslušné dopravní značení ve vzdálenosti 1500 m před tímto dálničním výjezdem.)
Období:
Pátek, neděle, předvečer státního svátku a státní svátek od 18:00 do 21:00 hod.
Území:
EN6 v úseku Lisabon a Cascais
EN10 v úseku Infantado a Vila France de Xira
EN14 v úseku Maia - Braga
EN15 v úseku Porto - Campo (A4)
EN105 v úseku Porto - Alfena (křižovatka s IC24)
IC1 v úseku Coimbröes - Miramar
EN209 v úseku Porto - Gondomar
EN209 (ER) v úseku Gondomar - Valonko
IC2 (EN1) v úseku Alenquer - Carvalhos
EN1 v úseku Carvalhos - Vila Nova de Gaia (Sto Ovidio)
EN13 v úseku Porto - Viana do Castelo
EN101 v úseku Braga - Vila Verde
EN125 (ER) v úseku Lagor - Sao Joao da Venda
IC4 (EN125) v úseku Sao Joao da Venda - Faro
EN222 v úseku Porto - Cresturna/ Lever
EN125 v úseku Faro - Olhao
EN125 (ER) v úseku Olhao - Pinheira křižovatka
Období:
Pondělí od 7:00 do 10:00 hod., kromě pondělí v měsících červenec a srpen, na příjezdových silnicích do Lisabonu a Porta.
Území:
A1 v úseku Alverca - Lisabon
A2 v úseku Almada - Lisabon
A5 v úseku křižovatka s CREL - Lisabon
A8 v úseku Loures - Lisabon
IC19 v úseku křižovatka CREL - Lisabon
EN6 v úseku Cascais - Lisabon
EN10 v úseku Vila France de Xira - Alverca
A3 v úseku křižovatka IC24 - Porto
A4 v úseku křižovatka A3 - Porto
EN13 v úseku Moreira - Porto
EN105 v úseku Algena (křižovatka s IC24) - Porto
IC1 v úseku Miramar - Porto
EN209 v úseku Gondomar - Porto
EN222 (ER) v úseku Avintes - Porto
Výjimky (platí pro všechny výše uvedené trasy s výjimkou tunelů a 25 April Bridge)
- nebezpečné zboží určené nemocnicím
- nebezpečné zboží určené ozbrojeným silám a policii
- nebezpečné zboží, které bylo vyložené nebo bude naložené na loď (doprava nebezpečného zboží do/z přístavu)
- doprava paliva (zásobování přístavů a letišť)
Zvláštní povolení
Generální ředitelství dopravy (Direccao Geral de Viacao) může udělit zvláštní povolení:
- pro vozidla, která jsou nakládána během doby dopravního omezení v případě, že výrobní nebo skladová jednotka, kde je vozidlo nakládáno, je dostupná pouze po silnici, na kterou se vztahuje zákaz a pokud tato silnice umožňuje přímý přístup na jinou silnici, která zákazu nepodléhá
- pro vozidla převážející nebezpečný náklad nezbytný pro nepřetržitý provoz některých výrobních jednotek.
Direccao Geral de Viacao:
Tel: (+351 21) 312 2100.
Pro vydání zvláštního povolení jsou nezbytné následující doklady a informace:
- kopie registračního osvědčení vozidla (technický průkaz)
- osvědčení ADR vozidla (pokud je to nutné)
- jméno a adresa dopravce
- seznam přepravovaného zboží s označením třídy ADR a identifikačního čísla UN
- plánované datum, čas a trasa jízdy
Lokální dopravní omezení
Lisabon
Zakázán je tranzit, nakládka nebo vykládka nákladních vozidel s hmotností nad 2,6t celkové hmotnosti v období od 08:00 hod. do 10:00 hod. a od 17:00 hod do 19:00 hod. Oblast zákazu je označena. Na pěších zónách ve městě je nakládka a vykládka povolena od 10:00 hod. do 11:30 hod. nebo po 19 hod.
Porto
Zákaz tranzitu, nakládky nebo vykládky nákladních vozidel platí v Portu od 12:00 hod. do 19:00 hod. Hranice předmětné oblasti zákazu jsou následující: vnitřní kruhový objezd, od Ponte da Arrábida do Bessa Leite, Rua de António Bessa Leite, Rua de Pedro Hispano, Rua da Constituicao, Rua Serpa Pinto, Rua Egas Moniz, Rua Damiao de Gois, Rua Joao Pedro Ribeiro, Praca Marques de Pombal, Rua Latino Coelho, Praca Raínha D. Amélia, Rua Nova de S. Crispim, Av. Fernao de Magalhaes, Campo 24 de Agosto, Rua Duque de Saldanha, Largo Padre Baltazar Guedes a Av. Gustavo Eiffel.
Zákaz se nevztahuje na následující vozidla: vozidla veřejné dopravy, hasiči, vozidla armády a policie, vládní vozidla, městská vozidla, vozidla poštovní služby, vozidla pohotovostní a záchranná, vozidla přepravující dobytek nebo zboží, na jehož přepravu bylo vystaveno povolení.
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. dubna Velký pátek
08. dubna Velikonoční neděle
25. dubna Den osvobození
01. května Svátek práce
07: června Svátek Božího těla
10. června Státní svátek
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
05. října Den republiky
01. listopadu Všech svatých
01. prosince Den nezávislosti
08. prosince Neposkvrněné početí
25. prosince 1. svátek vánoční
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím Sdružení:
ANTRAM
Associacao Nacionál de Transportadores
Públicos Rodoviários de Mercadorias
Rua Conselheiro Lopo Vaz, Lt A/B, Escritorio A
P-1800 - 142 LISBOA
Tel: (+351 21) 854 41 00, Fax: (+351 21) 854 41 80

Zákazy jízd - Polsko

Trvalé zákazy
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 12t.
Území:
Celostátně.
Období:
V předvečer státních svátků uvedených pod body b) až j) v době od 18:00 do 22:00 hod.
Ve dnech všech níže uvedených státních svátků od 07:00 do 22:00 hod.
Dodatečné zákazy
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší celkovou povolenou hmotností vyšší než 12t.
Území:
Celostátně.
Období:
Od prvního pátku, který následuje po konci školního roku (29. června do 31. srpna 2007, s výjimkou 15. srpna):
- pátky od 18:00 do 22:00 hod;
- soboty od 7:00 do 14:00 hod;
- neděle od 7:00 do 22:00 hod
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s hmotností nad 16t.
Území:
Varšava
Období:
Každý den od 7:00 hod do 10:00 hod a od 16:00 hod do 20:00 hod.
Poznámky:
Tranzit nákladních vozidel nad 16 tun městem Varšava (s výjimkou vozidel zajišťujících dopravní obslužnost v okolí Varšavy) je zakázán. Tranzitní trasy by měly být odkloněny na silnice č. 50, 62 a 60. Vozidla, která jsou držiteli karty C16 (tuto kartu musí mít řidič u sebe ve vozidle) mají výjimku z uvedeného zákazu. Kartu přepravci vydá odesílatel. Oblast, na kterou se omezení vztahuje, je vyznačena.
Dočasné zákazy
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností vyšší než 12t.
Období:
Od 11:00 do 22:00 hod.
Poznámka:
Tyto dočasné zákazy mohou být celostátně nebo regionálně vyhlášeny v období vysokých denních teplot, kdy by mohlo dojít poškození povrchu vozovky. Generální ředitelství státních silnic a dálnic oznámí prostřednictvím médií přesné datum zahájení a ukončení dopravního omezení.
Výjimky:
- vozidla armády, policie, hasičů, hraniční stráže, vozidla zvláštních jednotek (např. protichemické ochrany apod.) a vozidla havarijní služby
- vozidla používaná pro stavbu a údržbu silnic a mostů
- vozidla technických služeb používaná v mimořádných situacích
- vozidla používaná při záchranářských operacích
- pohotovostní vozidla používaná při přírodních katastrofách
- vozidla přepravující zkazitelné potraviny zboží (viz níže uvedený seznam)
- přepravy živých zvířat
- vozidla používaná pro svoz čerstvého mléka, obilí nebo živého dobytka
- vozidla převážející kapalná paliva, olej, mazadla, náhradní díly nebo čerstvou vodu pro zámořské lodě
- přeprava vysílacího zařízení rádiových a televizních stanic
- přeprava vybavení pro hromadné akce
- přeprava novin a časopisů
- prázdná vozidla po vykládce zkazitelných potravin a vozidla určená pro nakládku zkazitelných potravin
- přeprava léků, léčiv a zdravotnických produktů
- přeprava pošty
- vozidla používaná v rámci výrobního cyklu, do vzdálenosti 50 km od základny
- přeprava nebezpečného nákladu podle zvláštních předpisů, v množství, pro které jsou vyžadovány oranžové tabule
- vozidla přepravující městský odpad
- přeprava zboží po vyložení na žel. nádraží, do vzdálenosti 50 km od nádraží
- vozidla vstupující na území Polska před datem či hodinou začátku platnosti zákazu jízd nebo dočasného dopravního omezení, do vzdálenosti 25 km od hraničního přechodu a vozidla v hraniční zóně, která čekají na výjezd z Polska
- vozidla v první fázi dopravní operace, kdy je zboží přepravováno z místa nakládky k nejbližšímu železničnímu nádraží a vozidla v poslední fázi dopravní operace, kdy je zboží přepravováno z nejbližšího železničního nádraží do místa vykládky, nebo v případě námořních terminálů, přeprava ze nebo do vzdálenosti 150 km od tohoto terminálu
- vozidla vracející se ze zahraničí, za podmínky, že byl uhrazen roční nebo půlroční poplatek za používání státních silnic a známka je ve vozidle (neplatí za dočasných zákazů jízd a pro vozidla tranzitující Polskem)
Seznam zkazitelných potravin:
maso a jedlé droby, ryby a korýši, měkkýši a další vodní bezobratlovci, mléčné výrobky, konkrétně jogurty, kefíry, kysaná smetana, mléko (poživatelné), domácí a zrající sýry, máslo a zmrzlina, ptačí vejce a vaječná těsta, řezané a pokojové květiny, čerstvá a zmrazená zelenina, ovoce a houby, obiloviny a zemědělské suroviny pro výrobu potravin, krmiva a rostlinné tuky, produkty mlynářského průmyslu, konkrétně mouka, kroupy, krupice a drcená obilná zrna, tuky a oleje živočišného a rostlinného původu, potravinové konzervační prostředky, konkrétně pro maso, drůbež, ryby, zeleninu a ovoce, cukrovinky a cukrářské zboží, ochranné prostředky pro potravinářského průmyslu, hotová krmiva pro zvířata, cukrová řepa, brambory, kvasnice, kultivační prostředí pro žampiony.
Státní svátky
a) 01. ledna Nový rok
b) 08. duben Velikonoční neděle
c) 09. duben Velikonoční pondělí
d) 01. května Svátek práce
e) 03. května Den ústavy
f) 27. května Neděle svatodušní
g) 07. června Svátek Božího těla
h) 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
i) 01. listopadu Všech svatých
j) 11. listopadu Den nezávislosti
k) 25. prosince 1. svátek vánoční
l) 26. prosince 2. svátek vánoční
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím Sdružení ZMPD:
ZMPD
Al. Jana Pawla II - 78
PL 00-175 Warszawa 80
Tel: (+48 22) 536 1030, Fax: (+48 22) 536 1035
E-mail: zmpd@zmpd.pl

Zákazy jízd - Německo

Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5t a nákladní vozidla s přívěsy.
Území:
Veškerá síť silnic a dálnic.
Období:
Neděle a státní svátky od 00:00 do 22:00 hod.
Dopravní omezení v letním období
Území:
Následující úseky dálnic a hlavních silnic.
Období:
Soboty od 1. července do 31. srpna od 07:00 do 20:00 hod.
Vymezené úseky, na kterých platí zákaz jízdy:
A1 od Leverkusen - západní křižovatka přes Wuppertal, křižovatku Kamen a Monster do křižovatky v Cloppenburgu a od křižovatky Oyten do křižovatky Horst
A2 od křižovatky Oberhausen do křižovatky Bad Oeynhausen
A3 od křižovatky Oberhausen do křižovatky Cologne - východ, z křižovatky Mönchhof přes křižovatku ve Frankfurtu do křižovatky v Norimberku
A4/E40 od křižovatky v Herleshausenu do křižovatky v Drážďanech - sever
A5 od křižovatky v Darmstadtu přes Karlsruhe do křižovatky v Neuenburgu
A6 od křižovatky Schwerzingen - Hockenheim do křižovatky Nürnberg - jih
A7 od křižovatky Schleswig/Jagel do křižovatky Hamburg-Schnelsen - sever, z vedlejší silnice A250 (severně od křižovatky Horst) přes křižovatku Horst, Hannover do křižovatky Kastel-sever, od křižovatky Hattenbach, křižovatky Biebelried, křižovatky Ulm/Elchingen a křižovatky Allgäu na státní hranici ve Füssen
A8 od křižovatky Karlsruhe do křižovatky Munich-západ a od křižovatky Munich-Ramersdorf do křižovatky Bad Reichenhall
A9/E51 berlínský okruh (odbočka Leipzig/křižovatka Potsdam) do křižovatky Munich-Schwabing
A10 berlínský okruh, s výjímkou úseku od křožovatky Berlin - Spandau přes křižovatku Havelland do křižovatky Oranienburg a úseku mezi křižovatkou Spreeau a křižovatkou Werner
A13/E55 od křižovatky Odtrne do křižovatky Dresden - sever
A13/E36/E55 od křižovatky Schönefeld do křižovatky Spreewald
A45 od křižovatky Dortmund - jih přes křižovatku Westhof a křižovatku Gambach do křižovatky Seligenstadt
A61 od křižovatky Meckenheim přes křižovatku Koblenz do křižovatky Hockenheim
A81 od křižovatky Weinsberg do křižovatky Gärtringen
A92 od křižovatky Munich-Feldmoching do křižovatky Oberschleissheim a do křižovatky Neufahrn do křižovatky Erding
A93 od křižovatky Inntal do křižovatky Reischnhart
A99 od křižovatky Munich-jiho-západ přes křižovatky Munich-západ, Munich-Allach, Munich-Feldmoching, Munich-sever, Munich-východ, Munich-jih a Munich/Eschenried
A215 od křižovatky Bordesholm do křižovatky Blumenthal
A831 od křižovatky Stuttgart - Vaihingen do dálniční křižovatky Stuttgart
A980 od křižovatky Allgäu do křižovatky Waltenhofen
A995 od křižovatky Sauerlach do křižovatky Munich-jih
B31 od křižovatky Stockach - východ na A98 do křižovatky Sigmarszell na A96
B96/E251 z Neddemin (křižovatka Mecklenburg-Strelitz) do Berlína
Výjimky (platné pro obě výše uvedená dopravní omezení):
1. Kombinovaná nákladní doprava železnice/silnice od zasilatele k nejbližšímu
nákladovému nádraží nebo z nejbližšího ustanoveného nákladového nádraží
k příjemci do vzdálenosti 200km (během letních zákazů jízd není
vzdálenost limitována);také kombinovaná nákladní doprava moře/silnice mezi místem nakládky nebo vykládky a přístavem ležícím do vzdálenosti maximálně 150km (dodávka či nakládka).
2. Dodávky čerstvého mléka a dalších mléčných výrobků, čerstvého masa a čerstvých masných výrobků, čerstvých ryb, živých ryb a čerstvých rybích výrobků a zkazitelné potraviny (ovoce a zelenina)
3. Prázdná vozidla jedoucí v návaznosti na dopravní operace uvedené v předchozích bodech.
4. Dopravní operace, při kterých je využíváno vozidel, jež jsou předmětem federálního práva o povinných službách - ve vozidle musí být k dispozici příslušné oprávnění, které je nutno na požádání předložit ke kontrole.
Zákazu nepodléhají také vozidla policie a federální pohraniční stráže, hasičských sborů a
hotovostních služeb, federálních ozbrojených sil a s nimi spolupracujících jednotek.
Pro přepravy, jež nespadají pod výše zmíněné výjimky, je nutno získat povolení. Ta však budou vydána pouze v nejnutnějších případech, kdy není možná dodávka jiným druhem dopravy.
Noční dopravní omezení
Na některých trasách v SRN je uplatňován určitý počet omezení nočního dopravního
provozu. Zákazy jsou vyznačeny dopravními značkami.
Státní svátky
01. ledna Nový rok
06. dubna Velký pátek
09. dubna Velikonoční pondělí
01. května Svátek práce
17. května Nanebevstoupení Páně
28. května Svatodušní pondělí
07. června Tělo Páně (jen ve spolkových zemích Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein
03. října Den sjednocení Německa
31. října Den reformace (jen ve spolkových zemích Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen)
01. listopadu Všech svatých (jen ve spolkových zemích Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein, Westfalen, Rheinloand Pfalz a Saarland)
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím Sdružení BGL:
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
Breitenbachstr. 1
D-60487 FRANKFURT-AM-MAIN
Tel: (+49 69) 79 19-0, Fax: (+49 69) 79 19-227
AIST
Selma Lagerlöf Strasse 7
D - 131 89 Berlin
Tel: (+49 30) 47 86 11 01, Fax: (+49 30) 47 86 12 01

Kam dál