Zákazy jízd - Itálie

13. dubna 2008 v 12:54 | David75 |  Jurotrans - kdo má zájem,může přijít pracovat mezi nás.
Kategorie vozidel:
Nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5t.
Území:
Celostátně.
Období:
Neděle v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci od 08:00 do 22:00 hod.
Neděle v červnu, červenci, srpnu a září od 07:00 do 24:00 hod.
Státní svátky a dny zvýšeného provozu
a) dne 1. ledna v době od 8 do 22 hod.
b) dne 6. ledna v době od 8 do 22 hod.
c) dne 6. dubna v době od 16 do 22 hod.
d) dne 7., 9. dubna v době od 8 do 22 hod.
e) dne 10. dubna v době od 8 do 14 hod.
f) dne 25. dubna v době do 8 do 22 hod.
g) dne 28. dubna v době od 16 do 22 hod.
h) dne 1. května v době od 8 do 22 hod.
i) dne 2. a 30. června v době od 7 do 24 hod.
j) dne 7., 14., 21. července v době od 7 do 24 hod.
k) dne 27. července v době od 16 do 24 hod.
l) dne 28. července v době od 7 do 24 hod.
m) dne 3. srpna v době od 7 do 24 hod.
n) dne 4., 11., 15., 18., 25., srpna v době od 7 do 24 hod.
o) dne 1. září v době od 7 do 24 hod.
p) dne 1. listopadu v době od 8 do 22 hod.
q) dne 7. prosince v době od 16 do 22 hod.
r) dne 8. prosince v době od 8 do 22 hod.
s) dne 22. prosince v době od 16 do 22 hod.
t) dne 24. prosince v době od 16 do 22 hod.
u) dne 25., 26., prosince v době od 8 do 22 hod.
v) dne 29. prosince v době od 16 do 22 hod.
Dále zákaz platí pro jízdní soupravy složené z tahače a připojeného návěsu; v případě, že účastníkem silničního provozu bude pouze samotný tahač, bude se maximální přípustná hmotnost podle předchozího odstavce vztahovat pouze na samotný tahač; v případě, že tahač nebude určen k převážení nákladu, bude se jeho hmotnost rovnat hmotnosti prázdného vozu.
1. Pro zahraniční vozidla a pro vozidla z regionu Sardinie, jež jsou vybavena příslušnou dokumentací dokládající výchozí bod jejich cesty, bude začátek doby zákazu jízdy prodloužen o čtyři hodiny. V případě, že doba povinného denního odpočinku pro řidiče - jak stanovují úpravy a předpisy EHS č. 3820/85 - připadne na dobu prodloužení zákazu jízdy ve smyslu tohoto článku, je povoleno, s omezením pro zahraniční vozidla s jediným řidičem, využít čtyřhodinového odkladu počínaje ukončením doby k povinnému odpočinku.
2. Pro vozidla jedoucí do jiného regionu, jež jsou vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo určení jejich cesty, bude začátek doby zákazu jízdy stanoven na dobu o dvě hodiny dříve; pro vozidla směřující na Sardinii, jenž jsou vybavena příslušnou dokumentací dokládající cíl cesty bude začátek doby zákazu jízdy stanoven na dobu o čtyři hodiny dříve.
3. Stanovená předčasná platnost doby zákazu jízdy je rozšířena i na všechna vozidla směřující na nákladová nádraží celonárodního významu nebo ta, která mají strategickou polohu důležitou v rámci mezinárodního spojení přes alpské průsmyky (Bologna, Padova, Verona Q. Evropa, Turín-Orbassano, Rivalta, Scrivia, Trento, Novara, Domodossola a Parma Fontevivo), dále na všechna vozidla směřující na mezinárodní terminály v Busto Arsizio, Milano Rogoredo a seřaďovací nádraží v Miláně a dále na vozidla směrující na letiště, z nichž bude zboží pokračovat letecky nákladním letadlem, nebo na letiště, jež jsou určena pro přepravu zboží do zahraničí. Stejné podmínky předčasného zákazu budou platit pro vozidla přepravující prázdné nákladové jednotky (kontejnery, mobilní bedny, přívěsy), které jsou přes výše uvedená nákladová nádraží, víceúčelové terminály či letiště určeny k přepravě do zahraničí, jakž i pro prázdné nákladní komplexy směřující na nákladová nádraží a víceúčelové terminály, na nichž budou naloženy na vlakové soupravy. Výše uvedená vozidla musejí být vybavena příslušnou dokumentací (přepravním příkazem) dokládající místo určení předmětného zboží. Stejné podmínky předčasného zákazu budou platit i pro vozidla používaná v kombinované dopravě typu silnice-železnice nebo typu silnice-námořní doprava, budou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo určení zboží a dokladem o rezervaci (rezervací) nebo příslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodění.
4. Pro vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladů v regionu Sardinie, pocházejí ze zbytku území státu a jsou vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo začátku cesty, bude začátek doby zákazu prodloužen o čtyři hodiny. Za účelem využití výhodnějších variant nakládky a překládky bude stejné osvobození uděleno i vozidlům pohybujícím se po území Sicílie a pocházejícím ze zbytku území státu, která pro převoz nákladu vyžijí trajekt, s výjimkou těch vozidel, jež pocházejí z regionu Kalábrie, jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající výchozí bod jejich cesty.
5. Tento zákaz neplatí pro vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladů v regionu Sardinie a směřují do přístavů tohoto regionu, kde má být náklad naložen na trajekty a přepraven na zbývající části území státu; vozidla musejí být vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo určení cesty, včetně dokladu o rezervaci (rezervací), nebo příslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodění. Stejné osvobození je za stejných podmínek uděleno rovněž těm vozidlům, jež se pohybují po zbytku území státu a pro převoz nákladu využijí trajekt, s výjimko těch vozidel, jež směřují do regionu Kalábrie, jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo začátku cesty.
6. Z důvodu zohlednění určitých obtíží při provozu na silničních komunikacích, jež byly způsobeny některými rozestavěnými dálničními úseky v rámci modernizace dálnice Salermo - region Kalábrie a s výjimkou případům uvedených ve dvou předchozích bodech, se doba začátku platnosti zákazu se prodlužuje o 2 hodiny a doba ukončení platnosti zákazu bude stanovena na dobu o 2 hodiny dříve, pro vozidla směřující do/z Sicílie a jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající důvod a cíl cesty, s výjimkou ustanovení odstavce 4 a 5.
7. Z důvodu uplatnění výše uvedených odstavců budou zahraniční vozidla a vozidla z republiky San Marino a z Vatikánu posuzována podle stejných podmínek jako všechna vozidla pohybující se na území státu.
Výjimky:
a) pro vozidla, jež jsou ve veřejném zájmu určena pro případy urgentních a nouzových zásahů, nebo pro vozidla, převážející materiály a nástroje k těmto účelům nezbytné (hasičské záchranné sbory, civilní ochrana, apod.);
b) pro vozidla ozbrojených sil anebo vozidla s označením C.R.I. (Italský červený kříž) pro nezbytně nutné služební jízdy, jakož i pro vozidla policejního sboru;
c) pro vozidla používaná provozovateli či koncesionáři silniční sítě pro jejich služební jízdy;
d) pro vozidla magistrátu označená nápisem "Čistění ulic a silnic", jakož i pro ta vozidla, která pro městský úřad provádějí "odvoz odpadků", jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací vystavenou městským úřadem;
e) pro vozidla Ministerstva spojů či Italských pošt a.s., jsou-li označena symbolem <PT> nebo symbolem <Italské pošty>;
f) pro vozidla rozhlasových a televizních služeb, a to pouze v případě oprávněných a schválených služebních důvodů;
g) pro vozidla, jež jsou určena k přepravě kapalných nebo plynných pohonných hmot či paliv určených ke spotřebě či zásobování čerpacích stanic;
h) pro vozidla, jež jsou určena pro přepravu zvířat k úředně povoleným závodům, které se konaly v průběhu uplynulých 48 hodin nebo se budou konat v průběhu příštích 48 hodin;
i) pro vozidla, jež jsou určena výhradně pro občerstvovací servis na palubě letadel, nebo pro vozidla přepravující motory a náhradní díly pro letadla;
j) pro vozidla, jež jsou určena pro zásobování potravinami či při jiných naléhavých službách pro obchodní námořnictvo, jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací;
k) pro vozidla, jež jsou určena výhradně pro přepravu:
k 1) novin, deníků a periodických časopisů;
k 2) výrobků pro lékařské účely;
k 3) mléka, s výjimkou mléka s dlouhou dobou trvanlivosti
Výše uvedená vozidla musejí být opatřena viditelným označením zelené barvy o rozměrech podkladu 0,50 m a výšce 0,40 m, na nichž bude černě vytištěno malé tiskací písmeno <d> o výšce 0,20 m - toto označení bude viditelně umístěno na obou bočních stranách vozidla a na jeho zadní straně;
l) pro vozidla, jež jsou zařazena jako zemědělské stroje, jsou určena pro přepravu nákladů a pohybující se po pozemních komunikacích, které nejsou považovány za důležité státní silnice;
m) pro vozidla sestávající z cisteren, jež jsou určena k přepravě vody pro domácí spotřebu;
n) pro vozidla, jež jsou určena k čištění kanalizací a jímek;
o) pro vozidla, jež jsou určena pro přepravu potravin podléhajících rychlé zkáze podle režimu ATP;
p) pro vozidla, jež jsou určena pro přepravu produktů podléhajících rychlé zkáze, jako např. čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé maso a ryby, řezané květiny, živá zvířata přepravovaná na porážku či pocházející ze zahraničí, kuřata určená k chovu, čerstvé mléčné výrobky a mléčné deriváty a osiva. Uvedená vozidla musejí být opatřena viditelným označením zelené barvy o rozměrech podkladu 0,50 m a výšce 0,40 m, na nichž bude černě vytištěno malé tiskací písmeno <d> o výšce 0,20 m - toto označení bude viditelně umístěno na obou bočních stranách vozidla a na jeho zadní straně.
Prefektové mohou udělit přechodně povolení vozidlům zásobujícím trhy, obchody nebo kulturní akce, na dobu, která nepřesáhne 4 měsíce.
1. Příslušnou žádost o udělení výjimky z omezení pohybu na pozemních komunikacích je třeba podat nejméně deset dnů předcházejících dnu, ke kterému je uvedené povolení požadováno, a to obecnému dozorčímu orgánu - územnímu oddělení okresního úřadu příslušnému k místu počátku cesty. Po předchozím ověření shody veškerých požadovaných skutečností vydá tento úřad v případě, že neexistují žádné protikladné důvody, příslušné povolení, v němž bude uvedeno následující:
a) dočasný časový úsek, který nepřesáhne dobu šesti měsíců;
b) SPZ vozidla, pro které má být povolení k jízdě vydáno; mohou být uvedeny i SPZ více vozidel, pokud je pohyb těchto vozidel nezbytně nutný pro splnění stejné potřeby;
c) místa počátku a cíle cesty, jakož i trasa povolená na základě dopravní situace. Pokud se povolení vydává pouze v rámci jednoho okresu, může být vyznačena územní oblast, kudy je průjezd povolen, přičemž budou specifikovány i případné vozovky, na nichž zákaz platí i nadále;
d) vytýčená trasa;
e) druh přepravovaného nákladu
Pro zahraniční vozidla platí, že buď žádost o výjimku musí zaslat dodavatel nebo příjemce zboží prefektuře v místě vstupu do Itálie. Prefektury zváží naléhavost přepravy, zda se jedná o rychle se kazící zboží, cíl a druh cesty a umístění příslušných služeb na hranici. Pro vozidla, jedoucí z/na Sicílii, musí prefektury zvážit případné problémy, vyplývající ze specifické geografické polohy Sicílie a čas, nezbytný pro přepravu trajektem.
Během doby zákazu jízdy, mohou prefektury, na jejichž území se nachází hraniční přechod, mohou povolit vozidlům přijíždějícím z ciziny jet na nejbližší parkoviště (autoport)
Kategorie vozidel:
vozidla, přepravující nebezpečné zboží třídy 1.,bez ohledu na hmotnost vozidla
Území:
celostátně
Období:
Během dnů, uvedených jako trvalý zákaz jízdy a o víkendech v období od 1. června do 21. září, od pátku od 18:00 hod. do neděle 24:00hod.
Výjimky:
Výjimka může být udělena je v případě absolutní nezbytnosti nebo stavu nouze, pro práci státní důležitosti, spojenou s organizací státního svátku. Povolení se bude vztahovat na silniční síť s menším provozem a obce, sousedící s předmětnými komunikacemi. Pro dny se zvýšeným turistickým ruchem se v daném regionu nebudou udělovat žádná povolení.
Přechodná regionální omezení
Kategorie vozidel:
nákladní vozidla EURO 0 a EURO 1 s hmotností nad 7,5t
Území:
Brennerská dálnice A22 a všechny alternativní cesty (národní a silnice druhé třídy) v provinciích Bolzano a Trento
Období:
od 10. ledna 2007 do 30. dubna 2007-05-29
Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím některé z následujících sdružení:
CONFETRA
Via Panama 62
I - 00198 Rome
Tel: (+39 06) 855 91 51, Fax: (+39 06) 841 55 76
Conftrasporto
Via Bacchiglione 16
I - 20139 Milan
Tel: (+39 02) 539 35 39, Fax: (+39 02) 539 73 81
UICCIA
Pizza Sallustio 21
I - 00187 Rome
Tel: (+39 06) 470 42 35, Fax: (+39 06) 487 19 95
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama