Značení evropských nákladních automobilů -část 2

4. března 2012 v 8:25 | David |  Jurotrans - kdo má zájem,může přijít pracovat mezi nás.
Značení evropských nákladních automobilů

Značení vozidel dle doporučení CEMT a podobná značení dle místních předpisů
Mimo výše uvedeného značení, které je předepsáno vyhláškami a nařízeními se na nákladních vozidlech vyskytují také další označení, která jsou motivována různými mezinárodními dohodami či národními předpisy některých států a jejich umístění na vozidlech je doporučené nikoli však povinné.
S nárůstem objemu nákladů přepravovaných po silnici narůstal i počet nákladních vozidel na těchto silnicích pohybujících se a bylo jen otázkou času, než se někdo zamyslí nad tím do jaké míry nákladní silniční doprava ovlivňuje potažmo obtěžuje okolí. S postupným vývojem nákladních vozidel bylo patrné, že nejen pohodlí a snadnost obsluhy ale emise a hluk nákladních automobilů podléhají vývoji a poměrně rychle se mění. Brzy bylo jasné, že nová vozidla poškozují své okolí podstatně méně než vozidla staršího data výroby a bylo to v první polovině devadesátých let, kdy se na nákladních automobilech začaly objevovat první symboly, které upozorňovaly na to, že jejich vlastnosti ve vztahu k přírodě a okolí jsou na lepší úrovni než je běžné u ostatních vozidel.
V první polovině devadesátých let se tak na nákladních vozidlech začaly objevovat první tabulky kruhového tvaru se zeleným pozadím, bílým lemem a bílým písmenem uprostřed. První štítky obsahovaly na zeleném poli bílé písmeno "L" a "G". Zelený štítek s písmenem L (lärmarm) pochází z rakouských národních předpisů a označuje vozidlo se sníženou hlučností. Tato vozidla musela vyhovět zkouškám, které stanovují pro vozidla v daném rozmezí výkonu motoru hodnotu hlučnosti (78 dB(A) do 150 kW a 80 dB(A) nad 150 kW) a pokud vyhověla, měla právo na označení "L" a především výjimku ze zákazu nočních jízd, který v Rakousku platí od 22h do 5h pro vozidla s celkovou hmotností nad 7,5t.
Obdoba tohoto označení je zelený štítek s bílým písmenem G (Geräuscharmes Kfz, § 49 (2) StVZO), který definují německé předpisy (ty se od rakouských liší). Označuje opět vozidlo se sníženou hlučností.
Záhy se ukázalo, že při rostoucím počtu nákladních vozidel na silnicích, má smysl ekologičtější vozidla dále zvýhodnit a spolu se zavedením požadavků na základní bezpečností prvky umožnit dopravcům, která tato vozidla provozují, snadnější získávání potřebných dopravních povolení případně náhradu menšího počtu starších vozidel větším počtem vozidel ekologicky ohleduplnějších.
Jako první byly Konferencí evropských ministrů dopravy (CEMT) definovány požadavky na tzv. zelené vozidlo. Základním požadavkem na tzv. zelené vozidlo (green lorry) bylo splnění tehdy platných emisních norem Euro I a zároveň také splnění požadavků na sníženou hlučnost. Takto certifikovaná vozidla byla zvýhodněná při získávání povolení pro mezinárodní dopravu. Dle doporučení CEMT měla být tato vozidla označena štítkem, který odpovídal štítkům písmeny L a G dle výše uvedených národních předpisů, ovšem tentokrát štítek nesl bílé písmeno "U". Certifikace vozidel byla pravidelně ověřována v rámci pravidelných STK.
Dalším stupněm ve snižování dopadů ale zároveň i zvyšování bezpečnosti silniční nákladní dopravy byla definice požadavků na tzv. "zelenější a zároveň bezpečné vozidlo" (nejčastěji označované jako superzelené vozidlo). Mimo základního požadavku na sníženou hlučnost a plnění emisních norem Euro II zde byly definovány i další technické požadavky na vozidlo. Mimo jiné se zde objevily požadavky na boční zábrany proti podjetí (EHK OSN R73), stanovení minimální hloubky vzorku pneumatik (2 mm dle EHK OSN R54), vybavení příslušnými zrcátky, tachografem, omezovačem rychlosti, systémem ABS či reflexními cedulemi dle EHK OSN R70. Takto certifikovaná vozidla pak mohla být dle doporučení CEMT označena bílým kruhovým štítkem se zeleným kroužkem a zeleným písmenem S uprostřed.
S postupem vývoje nákladních automobilů dle zpřísňujících se předpisů se dále stupňovaly i požadavky definované Konferencí evropských ministrů dopravy CEMT, které postupně vedly k zavedení zelených štítků s bílými římskými nebo arabskými číslicemi III/3, IV/4, V/5. Na tato vozidla jsou mimo emisních limitů dle odpovídající normy (Euro III, Euro IV, Euro V) vztahována i další nařízení týkající se dalších jejich součástí.
Je třeba říci, že výše uvedená označení (L, G, U, S, III, IV, V) jsou příručkami CEMT pouze doporučená pro zjednodušení odbavení vozidel například na hraničních přechodech a jejich přítomnost na vozidle není vyžadovaná žádným zákonem či vyhláškou:
"Ke snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích se důrazně doporučuje umístit na přední část "EURO III,IV,V bezpečných" nákladních vozidel magnetickou značku nebo nálepku odpovídající vzoru popsanému v Příloze 8."
PŘÍLOHA 8 příručky CEMT definuje rozměry tabulek/nálepek takto:
Značky musí splňovat následující parametry:

Zelený průměr - 200 mm
Bílý průměr - 220 mm
Písmo - 114 mm
nebo alternativně:
Zelený průměr - 130 mm
Bílý průměr - 150 mm
Písmo - 75 mm
Pozadí musí být zelené, okraj a písmo bílé.
Písmeno "III" musí být užité pro "EURO III bezpečné" vozidlo, písmeno "IV" pro "EURO IV bezpečné" a písmeno "V" pro "EURO V bezpečné" vozidlo.
Mimo zelených kruhových cedulek jsou vzácně k vidění i velice podobné štítky na rakouských, ovšem nikoli bílo-zelené ale černo žluté s písmeny H, R a E. Písmena H a E označují vozidlo se schválenou maximální povolenou hmotností odlišnou od běžných rakouských předpisů. Písmeno R opravňuje nákladní vozidlo k jízdě po silnici, která je jinak pro nákladní vozidla uzavřená.
Protože nejstarší kulaté štítky v této podobě jsou právě ty rakouské černo-žluté (ty nejstarší jsou lisované plechové) a první zelené štítky ("L") pocházejí také z rakouských předpisů, vcelku logická dedukce vede k závěru, že právě Rakousko bylo zdrojem inspirace pro všechny pozdější štítky, které byly pro obdobné účely jak Německem tak Konferencí CEMT ustanoveny.
Označení vozidel přepravujících odpad
V rámci revize zákona o odpadech u nás bylo uzákoněno značení vozidel, které bylo před nějakou dobou zavedeno např. v Německu. Dle § 2 Označení motorových vozidel přepravujících odpad vyhlášky č.374/2008 Sb o přepravě odpadů platí:

"(1) Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem "A" o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla."
Toto označení je dnes běžně k vidění na pestré paletě vozidel od automobilů pro svoz domovního odpadu, podvozků s nakladači kontejnerů přes sklápěče až po dálkové soupravy v podobě pevný nebo zavíracích cedulí či reflexních samolepek.
Jiná značení nákladních automobilů dle místních předpisů a zvyklostí
Ponecháme-li stranou značení víceméně běžná a obvyklá, jejichž význam je obecně znám či není složité jeho původ dohledat, na nákladních vozidlech vybraných evropských států si lze všimnout označení či symbolů, které jinde nejsou obvyklé a jejich význam není obvykle příliš jasný. Povídejme se na to nejběžnější a nejdiskutovanější.
Itálie
Ve věci zajímavých značení na kamionech je jednou ze zajímavých zemí Itálie. Zde je možné povšimnout si dvou zvláštností. Jednou jsou šikmé bílé či červené pruhy na přední a zadní části nákladních vozidel, přívěsů a návěsů, druhou pak černá písmena v zeleném čtverci na chladírenských, skříňových nebo i cisternových nástavbách vozidel.
Bíly šikmý pruh (či pruhy) na přední či zadní části vozidla označují dopravu tzv. "conto terzi" neboli dopravu pro třetí stranu, která není výdělečnou činností a vztahuje se na ni zvláštní licence zatímco červená barva proužků označuje dopravu "conto proprio", tedy dopravu pro vlastní potřebu, kdy doprava samotná není hlavní výdělečnou činností, což je případ například farmářů, stavebních firem a podobně. Toto rozlišení druhu dopravy se vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny a k vidění je pouze na vozidlech registrovaných v Itálii.
Zelené čtverce s černými písmeny o rozměru 400 x 500 mm označují povolení jezdit v Itálii během neděle a státních svátků, kdy pro běžná nákladní vozidla platí zákaz jízdy. Toto povolení získávají dopravci prostřednictvím zákazníka, pro kterého zboží dopravují a je běžně k vidění i na zahraničních vozidlech, nejen italských. Každé písmeno pak odpovídá druhu zboží, které vozidlo převáží. Malé písmeno "a" pochází ze slova "alimentari" (potraviny), malé písmeno "d" od slova "deperibili" (kazící se zboží).
Kromě zelených čtverců pak také existuje žlutý čtverec s velkým písmenem "R", který značí vozidlo, přepravující odpadky.
Dánsko
Určitou zvláštnost je možné najít také v Dánsku. Jsou jí bílo červené cedulky "PAHAENG", které jsou k vidění na dánských nákladních vozidlech vždy vpravo za kabinou pootočené často směrem dozadu. Slovo "pahaeng" znamená v dánštině přívěs a jde o upozornění, že tažné vozidlo za sebou vleče přívěs či návěs. Toto upozornění je umístěno napravo za kabinou, protože jde především o varování pro cyklisty, že je předjíždí dlouhá souprava a je třeba se mít stále na pozoru, ačkoli je již tažné vozidlo minulo.
Rusko
Kdo někdy studoval ruská vozidla, všimnul si nejspíše cedulky "PUSTOJ" za oknem některých z nich. Výraz "pustoj" znamená prázdný. Cedulky jsou buď papírové nebo plastové různých formátů a značí skutečnost, že vozidlo je prázdné a neveze žádný náklad. Mimo jiné slouží toto označení i pro snazší rozlišení vozidel při kontrolách.
Protože Rusko je stále zemí v některých ohledech divokou, fungují zde například společné konvoje pro kamiony s drahým nebo jinak specifickým nákladem. Na hranicích se vám tak může stát, že jste přiděleni do společného konvoje (těžko s tím něco uděláte, pokud se vám to nelíbí), který má stanovenou trasu a dobu odjezdu. Takový konvoj doprovází za tučný poplatek policie a všechna vozidla v něm jedoucí pak vyfasují za okno ceduli "KONVOJ". Tato zdánlivě užitečná pomoc má samé výhody: cesta je dražší a pomalejší.
Velká Británie
Ve Velké Británii je zase používán zajímavý systém značení nadměrných nákladů. Na vozidlech jsou k vidění černé tabulky STGO (Special Types General Order) s označením příslušné kategorie, do které vozidlo spadá (CAT 1, CAT 2, CAT3) a která definuje podmínky, za kterých se tento transport může pohybovat na silnici. Zatímco pro kategorii 1 (46 t) platí například omezení rychlosti stejné jako pro běžné nákladná automobily a obdobná je i hmotnost na nápravu, vozidla kategorie 2 (80t) již mají maximální povolenou hmotnost na nápravu 12,5t a sníženou rychlost na 40 mph na dálnici a dále pak 35 a 30 mph na silnicích nižších tříd, vozidla kategorie 3 (160t) mohou nést až 16t na nápravu při rychlosti 30 mph na dálnici a 25 resp. 20 mph na silnicích nižších tříd. Nadměrné náklady nad 160t pak vyžadují další speciální povolení a podmínky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pavel Pavel | E-mail | 6. května 2013 v 19:54 | Reagovat

Super článek, teď už konečně vím, co ta písmena znamenají. Jen jsem jednou viděl "K", nevíte co to znamená? Pavel

2 Honza Honza | 4. února 2014 v 10:30 | Reagovat

Celá tato sekce o značení nákladních automobilů je ukradená z mých stránek:

http://www.liaznavzdy.cz/nedtrans/znaceni.php

Požaduji okamžité stažení veškerých materiálů, jinak budu věc řešit soudní cestou.

Honza Rosecký

3 Nákladní auta Nákladní auta | Web | 12. září 2014 v 12:44 | Reagovat

Super článek se spoustou zajímavostí. Není špatné to znát a vědět co co znamená. Díky

4 Smitha729 Smitha729 | E-mail | Web | 13. února 2017 v 18:54 | Reagovat

Merely a smiling visitor here to share the adore , btw outstanding style. Audacity, more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton. dcacdbeaekfgkacg

5 Winstonabimi Winstonabimi | E-mail | Web | 1. března 2017 v 14:55 | Reagovat

thanks towards this colossal illuminating website, obstruct up the great position check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> offers    , buy <a href=http://esextoyfun.com>sex toys</a>

6 BogerlIere BogerlIere | E-mail | 25. dubna 2017 v 21:31 | Reagovat

Some USA pupils are occupied making use of their part time careers that preserve them filled during the weekend therefore also in those days they are struggling to work with their university composition. All they should do is make reference to that product and prepare the school essay immediately for distribution around the exact time.    Some USA based pupils are under-comfortable about their faculty essay writing abilities. Hence, such National individuals would rather avail entry essay aid in order that they may publish a geniune school essay.    Many American learners feel that an impressive university composition needs astounding moment that colleges don't let them have to publish. Therefore, such American pupils would rather avail entry article aid from a traditional company to get ready an impressive college dissertation within the specified time.    Writing a custom term report is another large concern for several National students. Such individuals feel that writing any instructional report in a personalized sort is not their cup of tea. Equally, they worry over submitting a personalized term document, considering to report a poor level.
<a href=http://cha-hana.com/2016/0310/003420/>essay writing service</a>

7 CharlesSuime CharlesSuime | E-mail | Web | 23. září 2017 v 22:39 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more!</a>

8 Philiplew Philiplew | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 20:08 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pharmacie-moins-cher/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pharmacie-moins-cher/</a>

9 Timothyves Timothyves | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 16:39 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/WnLDyjxi

earn money online for paypal, bank account international transfer, how to earn money playing video games, how to make extra cash in nyc, paypal bank account transfer status other, easy money making business in nigeria, can you transfer money on the phone natwest, how to make money online as a college student
, casino online asian, make money online john chow, how to make money selling vintage clothing online, tesco credit card balance transfer for existing customers, make money at home stuffing envelopes no fee, chase credit card no transfer fee, secure fast moneygram transfer, online sports betting legal in usa, how to transfer mobile balance to paypal, how can i make money playing video games, how to earn money with sports betting
, how much can you earn selling ebooks on amazon, free casino games play online without downloading, how to make money with poetry online, casino online polskie, how to make extra money on the side in canada, how to start playing online poker, letter to transfer bank account, moneygram money transfer to pakistan

10 EmavyHet EmavyHet | E-mail | Web | 14. února 2018 v 5:16 | Reagovat

what does viagra do for woman
<a href=http://www.viagrapid.com/>viagra without prescription</a>
can you get viagra from the chemist
<a href="http://viagrapid.com/">viagra price</a>
viagra online toronto

11 Gopevoreopkah Gopevoreopkah | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 18:36 | Reagovat

I have to thank you for the efforts you've put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now ;)

12 Gopevoreopkah Gopevoreopkah | E-mail | Web | 5. května 2018 v 6:00 | Reagovat

Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write otherwise it is complex to write.

13 utaletzvvi utaletzvvi | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 1:20 | Reagovat

<a href="http://mphasset.com">viagra 50mg vs 100mg</a> viagra and food  http://mphasset.com

14 ktaletcqoa ktaletcqoa | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:15 | Reagovat

<a href="http://waltzweekend.com">cheap viagra tablet</a> cheap viagra without prescription  http://waltzweekend.com

15 italetsydh italetsydh | E-mail | Web | 18. září 2018 v 20:49 | Reagovat

<a href="http://unishade.com">buy generic cialis online with mastercard</a> generic cialis 100mg  http://unishade.com

16 rtaletkwgr rtaletkwgr | E-mail | Web | 19. září 2018 v 3:01 | Reagovat

<a href="http://viciolatino.com">cheap viagra in usa</a> order viagra pills online  http://viciolatino.com

17 mtaletnyyl mtaletnyyl | E-mail | Web | 19. září 2018 v 5:56 | Reagovat

<a href="http://zbloggers.com">propecia cost</a> propecia erectile dysfunction  http://zbloggers.com

18 ltaletpyrj ltaletpyrj | E-mail | Web | 19. září 2018 v 15:51 | Reagovat

<a href="http://istanbulexpressonline.com">order viagra without a prescription</a> best generic viagra online  http://istanbulexpressonline.com

19 ataletyhwx ataletyhwx | E-mail | Web | 24. září 2018 v 10:36 | Reagovat

<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">order cialis with paypal</a> cialis generic price  http://canadian-pharmacyibuy.com

20 btaletfqcd btaletfqcd | E-mail | Web | 28. září 2018 v 14:11 | Reagovat

<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">real cialis online</a> cheap cialis 20mg online  http://canadian-pharmacyibuy.com

21 otaletiilg otaletiilg | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:51 | Reagovat

<a href="http://viciolatino.com">generic viagra pills</a> viagra pill  http://viciolatino.com

22 ShaylaScjyn ShaylaScjyn | E-mail | 11. října 2018 v 16:35 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

23 Best Payday Loan Best Payday Loan | E-mail | Web | 13. října 2018 v 2:29 | Reagovat

money loans for bad credit <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">loans in az</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

24 ntaletsvoc ntaletsvoc | E-mail | Web | 15. října 2018 v 4:53 | Reagovat

<a href="http://waltzweekend.com">cheap viagra pills</a> viagra from canada  http://waltzweekend.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama